Nieuws

 • Er is een mededeling van een autorisatie voor en het toegestane gebruik gedaan
  voor natriumchromaat.

 • Op 15 maart is in de Staatscourant een overzicht gepubliceerd van de
  handelsvergunningen voor diergeneesmiddelen die in de maand februari 2019 zijn
  ingeschreven, verlengd, gewijzigd of ingetrokken.

 • De openingstijden van de BelastingTelefoon Douane zijn gewijzigd: vanaf 1 maart jl.
  is de lijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur.

 • Met zijn hogere voorziening verzoekt de Raad van de Europese Unie om vernietiging van
  het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 9 juni 2016, Growth Energy en
  Renewable Fuels Association/Raad (T‑276/13, EU:T:2016:340; hierna: „bestreden
  arrest”,), waarbij het Gerecht het door Growth Energy en Renewable Fuels Association
  ingestelde beroep tot nietigverklaring van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 157/2013
  van de Raad van 18 februari 2013 tot instelling van een definitief antidumpingrecht
  op bio-ethanol van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (PB 2013, L 49, blz.
  10; hierna: „Uitvoeringsverordening (EU) nr. 157/2013”) ontvankelijk heeft verklaard,
  en het Gerecht die verordening bovendien nietig heeft verklaard voor zover deze
  betrekking had op Patriot Renewable Fuels LLC, Plymouth Energy Company LLC, POET LLC
  en Platinum Ethanol LLC, producenten van bio-ethanol die lid zijn van Growth Energy
  en Renewable Fuels Association. Het Hof van Justitie heeft op 28 februari 2019 in de
  zaak C‑465/16 P het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 9 juni 2016,
  Growth Energy en Renewable Fuels Association/Raad (T‑276/13, EU:T:2016:340),
  vernietigd, behalve voor zover daarbij het beroep dat Growth Energy en Renewable
  Fuels Association op individuele basis als belanghebbende partijen in de procedure
  hebben ingesteld, is verworpen.

 • Er is een nieuwe Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen gepubliceerd.