Nieuws

 • Er is rectificatie gepubliceerd. Deze ziet op etikettering en in het bijzonder op het
  gebruik van termen die verwijzen naar biologische productie.

 • De maatregelen zijn aangepast aan de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie.

 • De NVWA heeft een lijst gemaakt met landen die beschermende maatregelen hebben
  ingesteld voor bepaalde dieren en producten van dierlijke oorsprong uit Nederland.
  Deze lijst is onlangs aangepast omdat Canada en Nieuw-Caledonië beschermende
  maatregelen hebben ingesteld of gewijzigd in verband met de uitbraak van vogelpest in
  Nederland.

 • De Staatssecretaris van Financiën heeft het beleidsbesluit over noodmaatregelen in
  verband met de coronacrisis geactualiseerd. In dit besluit (nr. 2020-247116,
  Staatscourant 2020, nr. 68989, 30 december 2020) zijn ook nieuwe goedkeuringen
  opgenomen, zoals de toepassing van het btw-nultarief op COVID-19-vaccins en
  COVID-19-testkits. Daarnaast zijn enkele bestaande maatregelen verlengd. De
  beleidsmaatregelen hebben een tijdelijk karakter en zullen daarom worden ingetrokken
  zodra de omstandigheden dit mogelijk maken. De relevante btw-maatregelen en
  toelichting daarop, treft u onderstaand aan.

 • In PbEU L444 van 31 december 2020 is een kennisgeving opgenomen betreffende
  de definitieve bijwerking door de juristen-vertalers van de teksten van de
  overeenkomsten in alle 24 taalversies. Het bleek onmogelijk om deze bijwerking te
  laten te laten plaatsvinden vóór de ondertekening ervan door de partijen en de
  bekendmaking ervan in het Publicatieblad. De overeenkomsten zullen aan een
  definitieve juridische en taalkundige revisie worden onderworpen en de uit die
  juridische en taalkundige revisie resulterende authentieke en definitieve teksten
  zullen in de plaats treden van de ondertekende versies van de overeenkomsten. Deze
  authentieke en definitieve teksten van de overeenkomsten zullen bijtijds, d.w.z.
  uiterlijk op 30 april 2021 in het Publicatieblad van de Europese Unie worden
  bekendgemaakt.