Nieuws

 • In antwoord op vragen van het lid van de Tweede Kamer Van Velzen heeft de regering
  geantwoord voorlopig niets te zien in het verplicht voorschrijven van zendertjes
  (transponders) op zeecontainers. Een deel van de vragen en antwoorden zijn opgenomen.

 • De Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Canada inzake de handel in wijnen
  en gedistilleerde dranken en de daaraan gehechte protocollen is namens de Gemeenschap
  goedgekeurd. De overeenkomst bevat onder andere regels inzake invoer en afzet.

 • In verband met de ontwikkelingen in verscheidene Aziatische landen zijn de bestaande
  verboden uitgebreid. De uitbreiding heeft onder andere betrekking op eieren voor
  menselijke consumptie, jachttrofeeën, niet-verwerkte veren en delen daarvan.

 • Bij Verordening (EG) nr. 227/2004 (PbEU L 39 van 11 februari 2004) zijn - met
  ingang van 11 februari 2004 - de in art. 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde
  forfaitaire invoerwaarden vastgesteld voor de bepaling van de invoerprijzen van
  bepaalde soorten groenten en fruit. Deze zijn opgenomen in de bijlage bij de
  verordening.

 • De Europese Commissie heeft een verordening gepubliceerd over de indeling in de
  gecombineerde nomenclatuur van een geel, olieachtig, vloeibaar preparaat, onder
  onderverdeling 2710 19 41.