Nieuws

 • De EU heeft definitieve reacties vastgesteld inzake de toekomstige invoer van
  bepaalde chemische stoffen die zijn onderworpen aan de procedure van voorafgaande
  geïnformeerde toestemming (de “PIC-procedure”) t.b.v. het secretariaat van het
  Verdrag van Rotterdam.

 • Zoals elk jaar zijn ook deze keer op 1 januari een aantal accijnstarieven voor
  minerale oliën gewijzigd. Bij de minerale oliën is dit een situatie die elk jaar per
  1 januari plaatsvindt vanwege de aanpassing aan de prijsindex. Deze aanpassingen zijn
  opgenomen in een aparte Bijstellingsregeling: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-63267.html

  Tegelijk met het aanpassen van de tarieven voor minerale oliën op basis van deze
  Bijstellingsregeling vindt er voor gasolie en halfzware olie, waarvan de meest
  bekende de dieselolie is, nog een verhoging plaats. Deze is gebaseerd op de Wet
  fiscale maatregelen Klimaatakkoord. De verhoging voor deze minerale oliën bedraagt €
  10,00 per 1000 liter. Deze verhoging is niet opgenomen in de Bijstellingsregeling en
  komt dus naast de verhoging voor de indexering. Voor halfzware olie en gasolie moeten
  de verhogingen uit de Bijstellingsregeling en de Wet fiscale Maatregelen
  Klimaatakkoord dus bij elkaar opgeteld worden.

 • In PbEU L444 van 31 december 2020 is de handels- en
  samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor
  atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië en
  Noord-Ierland, anderzijds bekend gemaakt.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2162 van 18 december 2020 (PbEU L 431
  van 21 december 2020) heeft de Commissie de opening bekend gemaakt van een onderzoek
  naar de mogelijke ontwijking van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2384 en
  Uitvoeringsverordening (EU) 2017/271 ingestelde antidumpingmaatregelen ten aanzien
  van de invoer van bepaald bladaluminium van oorsprong uit de Volksrepubliek China,
  door de invoer van uit Thailand verzonden bladaluminium, al dan niet aangegeven als
  van oorsprong uit Thailand, en tot registratie van deze invoer.

 • De rechtbank Noord-Holland heeft op 16 september 2020 uitspraak gedaan in zaaknummer:
  HAA 18/2506 over de indeling van reflectors (signaalplaten). De reflectors zijn niet
  aan te merken als deel van een aanhangwagen. De mechanische of elektrische werking
  van de aanhanger hangt niet noodzakelijkerwijs af van de aanwezigheid van de
  reflectors. Naar het oordeel van de rechtbank worden de reflectors aangemerkt als
  ‘andere artikelen van kunststof’ onder GN-code 3926 90 97 90, nu de reflectors
  volledig bestaan uit kunststof. Het gelijk is derhalve aan verweerder.