Nieuws

 • Zodra een levensmiddel of diervoeder in de handel wordt gebracht mag het gehalte aan
  bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer bedragen dan vastgesteld in de bijlagen bij
  Verordening (EG) nr. 396/2005.

  Alle bestaande toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die bepaalde werkzame
  stoffen bevatten, zijn ingetrokken. De in de bijlagen II en III bij Verordening (EG)
  nr. 396/2005 voor die stoffen vastgestelde MRL’s worden derhalve geschrapt.

 • Op 4 februari 2021 heeft het Hof van Justitie arrest gewezen in de zaak C‑760/19 ter
  zake van een verzoek om een prejudiciële beslissing betreffende de geldigheid van
  uitvoeringsverordening (EU) 2016/1760 van de Commissie van 28 september 2016 tot de
  indeling van een apparaat dat bestaat uit een validator voor bankbiljetten en
  geldlades. Bij onderzoek van de gestelde vragen is niet gebleken dat de Commissie een
  kennelijke fout heeft gemaakt door, bij de uitoefening van haar ruime
  beoordelingsbevoegdheid om de inhoud van de tariefposten te verduidelijken, vast te
  stellen dat het in uitvoeringsverordening 2016/1760 bedoelde goed meer is dan een
  meet of verificatie-instrument in de zin van GN post 90.31. Indeling van dit goed
  onder deze post is terecht uitgesloten, en terecht is vastgesteld dat de
  verschillende functies van dat goed onder GN post 84.72 vallen. Derhalve is niet
  gebleken van feiten of omstandigheden die de geldigheid van deze verordening kunnen
  aantasten.

 • Eiseres heeft in 2013 aangifte gedaan om een partij goederen van porselein van
  GS-post
  69.11
  , van oorsprong uit Bangladesh, in het vrije verkeer te brengen onder
  overlegging van een Form A met daarbij een beroep op toepassing van het preferentiële
  tarief van 0%. De inspecteur heeft de uitnodiging tot betaling voor wat betreft de
  onderhavige douaneschuld aan eiseres verzonden na afloop van de daarvoor geldende
  termijn, waardoor deze in zoverre niet in stand kan blijven. In de zaak C-39/20
  Jumbocarry Trading heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld betreffende
  tijdigheid uitreiking van een uitnodiging tot betaling. In essentie wenst de Hoge
  Raad met zijn vragen te vernemen of een bepaling van het DWU tot gevolg kan hebben
  dat de op een bepaald moment lopende verjaringstermijn van een douaneschuld werd
  opgeschort, waardoor de uiterste datum waarop de douaneautoriteiten mededeling van de
  schuld konden doen (en de schuld konden invorderen) zou zijn verschoven tot na de
  datum waarop de schuld ingevolge het CDW verjaarde. Op 11 februari 2021 heeft de AG
  geconcludeerd dat de relevante bepalingen van het Douanewetboek van de Unie van
  toepassing zijn op een douaneschuld die vóór 1 mei 2016 is ontstaan en waarvan de
  verjaringstermijn op die datum nog niet was verstreken, zonder dat deze toepassing
  het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel schendt.

 • De bepalingen zijn aangepast aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van
  Groot- Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie en uit de Europese Gemeenschap voor
  Atoomenergie.

 • In Nederland is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hiermee belast.