ruwe lichte oliën die voor 90% of meer van hun volume overdistilleren bij 200 ºC of lager

 
    Print     PDF

2707 9911 00

ruwe lichte oliën die voor 90% of meer van hun volume overdistilleren bij 200 ºC of lager

Invoer

Recht derde landen
1,7%
Preferentiële en Aanvullende rechten
BTW
21%
Maatregelen
Opmerking

Producten die onder deze Taric-code vallen en bestemd zijn om te worden gebruikt als motorbrandstof of als brandstof voor verwarmingdoeleinden worden, op grond van artikel 25 van de Wet op de accijns, als minerale oliën aangemerkt.

Voor een overzicht Accijnzen, tarieven en te gebruiken aanvullende codes zie de bijlage in:

Hoofdmenu / Gebruikstarief & Toelichting / Bijlagen en overige content / Bijlage G. Overzicht accijnzen en verbruiksbelastingen

De aanvullende codes voor de heffing op minerale oliën gelden tevens voor de energiebelasting (EB) en de voorraadheffing aardolieproducten (VA).

Uitvoer

Uitvoerregelingen

Toelichting

1
Toelichting IDR

Deze post omvat:

1. oliën en andere producten, met een min of meer lang kooktraject, die zijn verkregen door gefractioneerde distillatie van hoge-temperatuur-steenkoolteer. Bedoelde oliën en producten bestaan voornamelijk uit mengsels van aromatische koolwaterstoffen en andere aromatische verbindingen.

Van deze oliën en producten kunnen onder meer worden genoemd:

- benzol (benzeen), toluol (tolueen), xylol (xylenen) en solventnafta;

- naftaleenoliën en naftaleenproducten;

- antraceenoliën en antraceenproducten;

- fenolen (fenol, cresol, xylenol, enz.);

- pyridine, chinoline- en acridinebasen;

- creosootoliën.

2. dergelijke oliën en producten, waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische bestanddelen overtreft en die verkregen zijn door distillatie van lage-temperatuur-steenkoolteer of van andere minerale teersoorten bij het kraken van aardolie, door afscheiding uit steenkoolgas of volgens een andere werkwijze.

Bedoelde oliën en producten blijven onder post 27.07 ingedeeld, ook indien zij zijn geraffineerd. Genoemde post heeft geen betrekking op geïsoleerde chemisch welbepaalde producten in zuivere of handelszuivere staat, verkregen door herhaalde fractionering of door een andere behandeling van de producten bedoeld bij deze post (hoofdstuk 29). Voor benzeen, tolueen, xyleen, naftaleen, antraceen, fenol, kresol, xylenol, pyridine en bepaalde derivaten van pyridine bestaan specifieke zuiverheidscriteria, die zijn aangegeven in de toelichtingen op de posten 29.02, 29.07 en 29.33.

Houtteeroliën worden ingedeeld onder hoofdstuk 38.

Van de post zijn uitgezonderd alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling, verkregen door het alkyleren van benzeen en naftaleen. Zij hebben betrekkelijk lange zijketens (post 38.17).

2
Toelichting EG

Zie voor de bepaling van het gehalte aan aromatische bestanddelen de toelichting EG op Aantekening 2 IDR op hoofdstuk 27.

4
Jurisprudentie

Als criterium voor de indeling van een product met kenmerken als die van het product in het hoofdgeding onder post 27.07 dan wel onder post 27.10, moet het gewicht aan aromatische bestanddelen in verhouding tot dat van de niet-aromatische bestanddelen in aanmerking worden genomen, aldus het Hof.

Het begrip ‘aromatische bestanddelen’ in hoofdstuk 27 van de gecombineerde nomenclatuur, moet aldus worden uitgelegd dat het een ruimere betekenis heeft dan het begrip ‘aromatische koolwaterstoffen’.

Het Hof concludeerde voorts dat het in beginsel aan de nationale rechter staat om vast te stellen welke methode het meest geschikt is ter bepaling van het gehalte aan aromatische bestanddelen in een bepaald product met het oog op de indeling ervan onder post 27.07 dan wel onder post 27.10.

Ten slotte bepaalde het Hof dat punt 1 van de toelichting EG op de onderverdelingen 2707 9991 en 2707 9999 (opgenomen in aant. 31 hierna), aldus moet worden uitgelegd dat het niet exhaustief is, zodat een product dat onder post 27.07 valt, maar niet onder een specifieke onderverdeling daarvan kan worden gebracht, moet worden ingedeeld onder onderverdeling 2707 9999. HvJ 12 juni 2014, nr. C-330/13 (PbEU 2014, nr. C 282 en Douanerechtspraak 2014/61).

Een bepaald organisch oplosmiddel aangeboden als een kleurloze, heldere homogene vloeistof, zonder vaste verontreinigingen, moet onder post 38.14 worden ingedeeld. Het wordt gebruikt voor het verdunnen van mastiek, primers, verven, vernissen, kleefmiddelen, enz. Zie tarifering IDR 3814.00/2 op post 38.14 in aant. 4 op die post.

5
Nadere verwijzing

Volgens de toelichting IDR (algemene opmerkingen) op hoofdstuk 27 (opgenomen in aant. 1 op Aantekening 2 IDR op hoofdstuk 27) heeft de uitdrukking ‘aromatische bestanddelen’ in hoofdstuk 27 betrekking op gehele moleculen met een aromatisch gedeelte, ongeacht het aantal en de lengte van de zijketens en niet uitsluitend op de aromatische gedeelten van zulke moleculen.

22
Toelichting EG

Tot deze onderverdelingen behoren alleen producten waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen groter is dan dat van de niet-aromatische bestanddelen. De onder deze onderverdelingen ingedeelde producten omvatten:

1. producten verkregen bij de eerste distillatie van hogetemperatuur-steenkoolteer. Hoge-temperatuur-steenkoolteer wordt in het algemeen verkregen bij een temperatuur van meer dan 900 °C in cokesfabrieken die hoogovencokes vervaardigen. De producten verkregen bij de distillatie van deze steenkoolteer bevatten niet alleen koolwaterstoffen waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen groter is dan dat van de niet-aromatische bestanddelen, doch ook stikstof-, zuurstof- of zwavelverbindingen en meestal onzuiverheden. In het algemeen moeten deze producten vóór het gebruik nog een behandeling ondergaan;

2. producten verkregen bij het verwijderen van benzeen, na het wassen van het gas, dat is ontstaan bij de verkooksing van steenkool; en

3. producten verkregen door pyrolyse van afval van banden of ander rubber- en kunststofafval zonder verdere bewerking.
Producten waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen groter is dan dat van de niet-aromatische bestanddelen, behoren niet tot deze onderverdelingen indien het gaat om residuen van atmosferische of vacuümdistillatie van ruwe aardolie of stookolie. Deze producten zijn ingedeeld onder onderverdeling 2707 9999.

Als ‘soortgelijk’ in de zin van post 27.07 gelden de producten met een vergelijkbare samenstelling als de onder punt 1 genoemde producten.
Zij kunnen echter een hoger gehalte aan alifatische en naftenische koolwaterstoffen, alsmede aan fenolen bezitten en een geringer gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen dan de onder punt 1 genoemde producten.