gecalcineerd

 
    Print     PDF

2713 1200 00

gecalcineerd

Invoer

Recht derde landen
0%
Preferentiële en Aanvullende rechten
BTW
21%
Invoerregelingen
Maatregelen
Opmerking

Producten die onder deze Taric-code vallen en bestemd zijn om te worden gebruikt als motorbrandstof of als brandstof voor verwarmingdoeleinden worden, op grond van artikel 25 van de Wet op de accijns, als minerale oliën aangemerkt.

Voor een overzicht Accijnzen, tarieven en te gebruiken aanvullende codes zie de bijlage in:

Hoofdmenu / Gebruikstarief & Toelichting / Bijlagen en overige content / Bijlage G. Overzicht accijnzen en verbruiksbelastingen

De aanvullende codes voor de heffing op minerale oliën gelden tevens voor de energiebelasting (EB) en de voorraadheffing aardolieproducten (VA).

Uitvoer

Uitvoerregelingen

Toelichting

1
Toelichting IDR

A. Petroleumcokes (ook indien gecalcineerd). Dit is een zwart, poreus en vast residu dat verkregen wordt bij het kraken (kraakcokes) of bij ver doorgevoerde distillatie van aardoliën of wordt verkregen uit olie uit bitumineuze mineralen. Petroleumcokes wordt gebruikt als grondstof voor het vervaardigen van elektroden of als brandstof (niet gecalcineerd);

B. Petroleumbitumen, dat ook asfaltbitumen en meer bepaald kunstmatig asfaltbitumen wordt genoemd, wordt gewoonlijk verkregen als residu van de distillatie van ruwe aardolie. Het is bruin tot zwart van kleur, zacht tot hard van consistentie en wordt gebruikt voor wegbedekking, voor het waterdicht maken van materialen, enz. Geblazen petroleumbitumen wordt eveneens onder deze post ingedeeld;

C. van de andere residuen van aardoliën bedoeld bij deze post, kunnen worden genoemd:

1. resten van de behandeling van smeeroliën met bepaalde selectieve oplosmiddelen;

2. gum (petroleumhars) en andere harsachtige stoffen, verkregen door oxidatie van de in aardoliën aanwezige koolwaterstoffen;

3. zuurteer en gebruikte bleekaarden, die nog een bepaald percentage olie bevatten.

Bitumen, cokes en andere residuen, verkregen bij de verwerking van oliën uit bitumineuze mineralen, worden eveneens onder deze post ingedeeld.

Van deze post zijn uitgezonderd:

a. naftenaten en petroleumsulfonaten (die, welke een bepaald percentage aardolie bevatten, daaronder begrepen), oplosbaar in water, zoals die van alkalimetalen, van ammonium of van ethanolaminen (post 34.02);

b. naftenaten en petroleumsulfonaten die niet in water oplosbaar zijn (post 38.24 voor zover zij niet meer specifiek zijn omschreven in een andere post);

c. nafteenzuren, ruw of gezuiverd (post 38.24).

3
EG Verordening

Een bepaald bewerkt aromatisch petroleumdistillaatextract, zoals hierna omschreven, moet onder onderverdeling 2707 9999 worden ingedeeld. Het betreft een extract (treated distillate aromatic extract, TDAE) met de volgende fysisch-chemische eigenschappen:

- een gehalte aan aromatische bestanddelen tussen 74,2 en 75 gewichtspercenten, bepaald aan de hand van de chromatografiekolombehandeling zoals beschreven in bijlage A bij hoofdstuk 27 van de toelichting EG (opgenomen aan het slot van de Aantekeningen op dat hoofdstuk);

- een dichtheid bij 15 °C tussen 0,9521 en 0,9590 g/cm3;

- niet meer dan 4% van het volume distilleert over bij 300 °C (methode ASTM D 86-67, EN ISO 3405).

TDAE is een extract dat het resultaat is van de raffinage van smeermiddelen uit vacuümdistillatieresiduen.
De aromatische bestanddelen worden geproduceerd als bijproduct bij de raffinage van smeeroliegrondstoffen en was.

Het product wordt gebruikt als weekmaker voor niet-gevulkaniseerde rubberverbindingen die grondstoffen vormen voor de vervaardiging van banden en andere gevulkaniseerde producten van rubber.
Aangezien het product niet rechtstreeks wordt verkregen uit petroleum, aardolie of olie uit bitumineuze mineralen en het gehalte aan aromatische bestanddelen in het product lager is dan 80%, is indeling onder post 27.13 als petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen uitgesloten (zie ook de toelichting EG op de onderverdelingen 2713 9010 en 2713 9090). Zie Verordening (EU) nr. 1231/2013 in aant. 3 op post 27.07.

4
Jurisprudentie

Het product ‘Transphalt 100’, zijnde een zwart bitumineus product afkomstig uit de petroleumindustrie, moet als harsachtig aromatisch residu van de distillatie van ruwe aardolie onder post 27.13 worden ingedeeld. Het product is niet langs chemisch synthetische weg verkregen en op grond van Aantekening 3 IDR op hoofdstuk 39 niet onder hoofdstuk 39 in te delen. TC 24 juni 1969, nr. 10 526 T (UTC 1969/79). OT.

7
Toelichting EG

Tot deze onderverdeling behoort de in de toelichting IDR, letter A, op deze post omschreven petroleumcokes.