Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
17 december 2020 Btw, vrijstellingen bij uitvoer, goederen die door een niet op het grondgebied van de betrokken lidstaat gevestigde afnemer worden verzonden of vervoerd naar een plaats buiten de Europese Unie, goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van rei

Btw. Bakati liet in Hongarije sierplanten op eigen rekening vervoeren naar een opslagruimte in de buurt van de Servisch-Hongaarse grens. Bakati stelde facturen op en...

16 december 2020 Antidumping, tartaric acid uit China, uitbreiding antidumpingrechten, vaststelling normale waarde

Antidumpingrecht. Changmao Biochemical Engineering verzoekt om nietigverklaring van uitvoeringsverordening (EU) 2018/921, waarmee een definitief antidumpingrecht op...

15 december 2020 Verzoek om terugbetaling, achteraf ingediende FORM A, buiten geldigheidsduur ingediend

Het verzoek om terugbetaling is terecht afgewezen. Het achteraf ingediende FORM A, dat buiten de geldigheidsduur is ingediend, is niet aanvaard.

...
8 december 2020 Tariefindeling bord van kurk met afbeelding kaart werelddelen

Tariefindeling van een bord van kurk met een afbeelding van een kaart van de werelddelen. Eiseres heeft op 4 juni 2018 in eigen naam aangifte gedaan tot plaatsing van...

3 december 2020 Uitspraak na HvJ 11 maart 2020, C-192/19; tariefindeling scheepscasco's, begrippen ‘de vaart in volle zee’ en ‘zeeschip’

Tariefindeling scheepscasco’s. In het arrest van 11 maart 2020, C-192/19, Rensen Shipbuilding BV,...

3 december 2020 Antidumping wijnsteenzuur uit China, verlies status marktgerichte onderneming tijdens procedure nieuwe onderzoek, vaststelling normale waarde

Antidumpingrechten wijnsteenzuur. Hogere voorziening in het arrest van het Gerecht van 3 mei 2018, Distillerie Bonollo e.a./Raad (T-431/12, EU:T:2018:251, Douanerechtspraak...

3 december 2020 Tariefindeling scheepscasco's, begrippen ‘de vaart in volle zee’ en ‘zeeschip’

Tariefindeling scheepscasco’s. Het hof heeft in zaak nr. 17/00403 een prejudiciële vraag gesteld over de indeling van tariefindeling van scheepscasco’s. In het arrest van 11...

3 december 2020 Belasting energieproducten en elektriciteit, belastbaar feit, verbruik binnen bedrijf

Accijns. Repsol vervaardigt energieproducten door middel van ruwe aardolieraffinage. Naast energieproducten levert het raffinageproces andere producten op die binnen de...

1 december 2020 Accijns, Solvent Yellow, voorhanden hebben onveraccijnsde gasolie, vrijstelling, onderzoeksmethode douanelaboratorium

Accijns. Voorhanden hebben. Op 3 december 2015 is door de douane een controle ingesteld aan boord van het motortankschip (mts) Selina (hierna: het schip). Het schip wordt...

1 december 2020 Verzoek om terugbetaling, niet-ontvankelijkheid

Niet-ontvankelijkheid bezwaarschrift. In hoger beroep stelt belanghebbende dat hij niet in staat is geweest binnen de wettelijk gestelde termijn bezwaar te maken tegen de...