bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als andere brandstof

 
    Print     PDF

2707 3000 10

bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als andere brandstof

Invoer

Recht derde landen
3%
Preferentiële en Aanvullende rechten
BTW
21%
Maatregelen
Opmerking

Producten die onder deze Taric-code vallen en bestemd zijn om te worden gebruikt als motorbrandstof of als brandstof voor verwarmingdoeleinden worden, op grond van artikel 25 van de Wet op de accijns, als minerale oliën aangemerkt.

Voor een overzicht Accijnzen, tarieven en te gebruiken aanvullende codes zie de bijlage in:

Hoofdmenu / Gebruikstarief & Toelichting / Bijlagen en overige content / Bijlage G. Overzicht accijnzen en verbruiksbelastingen

De aanvullende codes voor de heffing op minerale oliën gelden tevens voor de energiebelasting (EB) en de voorraadheffing aardolieproducten (VA).

Uitvoer

Uitvoerregelingen

Toelichting

1
Toelichting IDR

Deze post omvat:

1. oliën en andere producten, met een min of meer lang kooktraject, die zijn verkregen door gefractioneerde distillatie van hoge-temperatuur-steenkoolteer. Bedoelde oliën en producten bestaan voornamelijk uit mengsels van aromatische koolwaterstoffen en andere aromatische verbindingen.

Van deze oliën en producten kunnen onder meer worden genoemd:

- benzol (benzeen), toluol (tolueen), xylol (xylenen) en solventnafta;

- naftaleenoliën en naftaleenproducten;

- antraceenoliën en antraceenproducten;

- fenolen (fenol, cresol, xylenol, enz.);

- pyridine, chinoline- en acridinebasen;

- creosootoliën.

2. dergelijke oliën en producten, waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische bestanddelen overtreft en die verkregen zijn door distillatie van lage-temperatuur-steenkoolteer of van andere minerale teersoorten bij het kraken van aardolie, door afscheiding uit steenkoolgas of volgens een andere werkwijze.

Bedoelde oliën en producten blijven onder post 27.07 ingedeeld, ook indien zij zijn geraffineerd. Genoemde post heeft geen betrekking op geïsoleerde chemisch welbepaalde producten in zuivere of handelszuivere staat, verkregen door herhaalde fractionering of door een andere behandeling van de producten bedoeld bij deze post (hoofdstuk 29). Voor benzeen, tolueen, xyleen, naftaleen, antraceen, fenol, kresol, xylenol, pyridine en bepaalde derivaten van pyridine bestaan specifieke zuiverheidscriteria, die zijn aangegeven in de toelichtingen op de posten 29.02, 29.07 en 29.33.

Houtteeroliën worden ingedeeld onder hoofdstuk 38.

Van de post zijn uitgezonderd alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling, verkregen door het alkyleren van benzeen en naftaleen. Zij hebben betrekkelijk lange zijketens (post 38.17).

2
Toelichting EG

Zie voor de bepaling van het gehalte aan aromatische bestanddelen de toelichting EG op Aantekening 2 IDR op hoofdstuk 27.

4
Jurisprudentie

Als criterium voor de indeling van een product met kenmerken als die van het product in het hoofdgeding onder post 27.07 dan wel onder post 27.10, moet het gewicht aan aromatische bestanddelen in verhouding tot dat van de niet-aromatische bestanddelen in aanmerking worden genomen, aldus het Hof.

Het begrip ‘aromatische bestanddelen’ in hoofdstuk 27 van de gecombineerde nomenclatuur, moet aldus worden uitgelegd dat het een ruimere betekenis heeft dan het begrip ‘aromatische koolwaterstoffen’.

Het Hof concludeerde voorts dat het in beginsel aan de nationale rechter staat om vast te stellen welke methode het meest geschikt is ter bepaling van het gehalte aan aromatische bestanddelen in een bepaald product met het oog op de indeling ervan onder post 27.07 dan wel onder post 27.10.

Ten slotte bepaalde het Hof dat punt 1 van de toelichting EG op de onderverdelingen 2707 9991 en 2707 9999 (opgenomen in aant. 31 hierna), aldus moet worden uitgelegd dat het niet exhaustief is, zodat een product dat onder post 27.07 valt, maar niet onder een specifieke onderverdeling daarvan kan worden gebracht, moet worden ingedeeld onder onderverdeling 2707 9999. HvJ 12 juni 2014, nr. C-330/13 (PbEU 2014, nr. C 282 en Douanerechtspraak 2014/61).

Een bepaald organisch oplosmiddel aangeboden als een kleurloze, heldere homogene vloeistof, zonder vaste verontreinigingen, moet onder post 38.14 worden ingedeeld. Het wordt gebruikt voor het verdunnen van mastiek, primers, verven, vernissen, kleefmiddelen, enz. Zie tarifering IDR 3814.00/2 op post 38.14 in aant. 4 op die post.

5
Nadere verwijzing

Volgens de toelichting IDR (algemene opmerkingen) op hoofdstuk 27 (opgenomen in aant. 1 op Aantekening 2 IDR op hoofdstuk 27) heeft de uitdrukking ‘aromatische bestanddelen’ in hoofdstuk 27 betrekking op gehele moleculen met een aromatisch gedeelte, ongeacht het aantal en de lengte van de zijketens en niet uitsluitend op de aromatische gedeelten van zulke moleculen.

7
Nadere verwijzing

In Aanvullende aantekening 3 IDR op hoofdstuk 27 is voor een aantal onder de post vallende producten, te weten benzol, toluol, xylol en naftaleen  vermeld dat ze voor de toepassing van de desbetreffende onderverdelingen al naargelang van het geval meer dan 50 gewichtspercenten benzeen, tolueen, xyleen of naftaleen moeten bevatten.

10
Bijzondere bestemmingen

Bij de onderverdelingen 2707 1000, 2707 2000, 2707 3000 en 2707 5000 bestaat een gunstige tariefregeling met betrekking tot goederen voor ander gebruik dan om te worden gebezigd als motorbrandstof of als andere brandstof. De uitvoering is geregeld bij artikel 254 Verordening DWU (vergunning). Bij uitvoer is indeling onder deze onderverdeling toegestaan, mits aan de voorwaarden en bepalingen die bij het in het vrije verkeer brengen van de goederen van kracht zijn, is voldaan. Zie voor overdracht en overneming hoofdstuk 3 van het Voorschrift bijzondere bestemmingen (zie onderdeel V. Bijzondere bestemmingen).

13
Toelichting EG

Zie Aanvullende aantekening 3 IDR op hoofdstuk 27.

Tot deze onderverdeling behoort alleen xylol (xylenen) met een zuiverheid van minder dan 95 gewichtspercenten (ortho-, meta- of para-isomeren, afzonderlijk of gemengd), gaschromatografisch bepaald. Xylol (xylenen) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercenten valt onder een der onderverdelingen 2902 4100 tot en met 2902 4400.