ruwe

 
    Print     PDF

2712 1010 00

ruwe

Invoer

Recht derde landen
0%
Preferentiële en Aanvullende rechten
BTW
21%
Invoerregelingen
Maatregelen
Opmerking

Producten die onder deze Taric-code vallen en bestemd zijn om te worden gebruikt als motorbrandstof of als brandstof voor verwarmingdoeleinden worden, op grond van artikel 25 van de Wet op de accijns, als minerale oliën aangemerkt.

Voor een overzicht Accijnzen, tarieven en te gebruiken aanvullende codes zie de bijlage in:

Hoofdmenu / Gebruikstarief & Toelichting / Bijlagen en overige content / Bijlage G. Overzicht accijnzen en verbruiksbelastingen

De aanvullende codes voor de heffing op minerale oliën gelden tevens voor de energiebelasting (EB) en de voorraadheffing aardolieproducten (VA).

Uitvoer

Uitvoerregelingen

Toelichting

1
Toelichting IDR

A. Vaseline

Vaseline is een zalfachtig product met een witte, geelachtige tot donkerbruine kleur dat wordt verkregen uit het distillatieresidu van bepaalde aardoliën, of uit een mengsel van dergelijke residuen met aardoliën van hoge viscositeit, dan wel uit een mengsel van paraffine of van ceresine met gezuiverde aardolie. Deze post omvat zowel ruwe (soms petrolatum genoemd) als ontkleurde of gezuiverde vaseline. Vaseline, die langs synthetische weg is bereid, wordt eveneens onder deze post ingedeeld.

Om onder deze post te kunnen worden ingedeeld, moet vaseline een stollingspunt, vastgesteld door middel van de draaiende thermometer methode (ISO 2207, die gelijkwaardig is aan de methode ASTM D 938) hebben van niet minder dan 30 °C, een dichtheid van minder dan 0,942 g/cm3 bij 70 °C, een kegelpenetratie na bewerking, vastgesteld door middel van de methode ISO 2137 (gelijkwaardig aan de methode ASTM D 217) van minder dan 350 bij 25 °C en een kegelpenetratie vastgesteld door middel van de methode ISO 2137 (gelijkwaardig aan de methode ASTM D 937) van 80 of meer bij 25 °C.

Deze post omvat evenwel geen vaseline die geschikt is om te worden gebruikt voor huidverzorging, opgemaakt voor de verkoop in het klein met het oog op dat gebruik (post 33.04).

B. Paraffine, microkristallijne was uit aardolie, ‘slack wax’, ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke producten door synthese of op andere wijze verkregen, ook indien gekleurd

Paraffine is een mengsel van koolwaterstoffen en wordt gewonnen uit bepaalde distillatieresten van sommige aardoliën en oliën uit bitumineuze mineralen. Het is een halfdoorschijnende zelfstandigheid met een witte tot gele kleur en een waarneembare kristallijne structuur.

Microkristallijne was uit aardolie bestaat ook uit koolwaterstoffen. Dit product wordt gewonnen uit distillatieresten van aardolie of uit distillatiefracties, die worden verkregen bij vacuümdistillatie van smeeroliën. Het is minder doorschijnend dan paraffine en heeft een fijnkorrelige, maar minder waarneembare kristallijne structuur. Het smeltpunt ligt in de regel hoger dan dat van paraffine. Bedoelde was is zacht en plastisch tot hard en broos en de kleur gaat van wit tot geel en tot donkerbruin.

Ozokeriet is een natuurlijke minerale was, die in gezuiverde toestand ceresine genoemd wordt.

Montaanwas en pek van montaanwas zijn mengsels van esters en worden gewonnen uit bruinkool. In ruwe staat zijn deze producten hard en hebben een donkere kleur; na het raffineren kunnen zij wit van kleur zijn.

Turfwas heeft nagenoeg dezelfde fysische en chemische kenmerken als montaanwas, maar is iets zachter.

De andere minerale was van deze post (slack-wax en scale-wax) wordt verkregen bij het ontparaffineren van smeeroliën. Zij zijn minder zuiver dan paraffine, bevatten meer olie en hebben een witte tot lichtbruine kleur.

Deze post omvat eveneens producten, die overeenkomst vertonen met de hiervoren beschreven producten en die langs synthetische weg of volgens een andere werkwijze zijn verkregen, zoals synthetische paraffine en synthetische microkristallijne was. Deze post heeft echter geen betrekking op hoge-polymeer-wassen, zoals polyethyleenwas, die onder post 34.04 wordt ingedeeld.

Bedoelde producten blijven onder deze post ingedeeld, ook indien zij geraffineerd zijn, dan wel onderling vermengd zijn of gekleurd. Zij worden onder meer gebruikt voor de vervaardiging van kaarsen (paraffinekaarsen), schoensmeer, boenwas, als isolerend materiaal, beschermende deklaag, appreteermiddel voor textielwaren, voor het impregneren van lucifers, enz.

De navolgende producten worden daarentegen onder post 34.04 ingedeeld:

a. kunstwas, die verkregen is door montaanwas of andere minerale was chemisch te wijzigen;

b. niet-geëmulgeerde mengsels zonder oplosmiddel, bestaande uit:
1. was bedoeld bij deze post, vermengd met dierlijke was, walschot, plantaardige was of kunstwas;
2. was bedoeld bij deze post, waaraan vetten, harsen, minerale of andere stoffen zijn toegevoegd, voor zover bedoelde mengsels het karakter van was hebben.

 

3
EG Verordening

Een mengsel van alfa-olefinen met het voorkomen van een zachte witte was, bevattende koolstofketens variërend van 18 tot en met 26, met een even aantal C-atomen waarbij de 20- en 22-ketens voor meer dan 80 gewichtspercenten deel uitmaken van het product, moet onder onderverdeling 2712 9099 worden ingedeeld. De indeling is vastgesteld op basis van de algemene bepalingen 1 en 6 voor de toepassing van de gecombineerde nomenclatuur en de teksten van post 27.12 en onderverdeling 2712 9099.

Het betreft een product dat overeenkomt met de producten bedoeld bij het tweede deel van de teksten van post 27.12. Verordening (EEG) 8 mei 1989, nr. 1260/89 (PbEG 1989, nr. L 126).

De integrale tekst van de verordening is opgenomen in onderdeel VI.

4
Jurisprudentie

Petroleumwas ‘gedoopt’ door toevoeging van geringe hoeveelheden van sommige producten, bijvoorbeeld polyisobutyleen (niet meer dan 2%), moet onder onderverdeling 2712.90 worden ingedeeld (IDR). Tarifering IDR 2712.90/1.


Paraffine die een bewerking met chloor heeft ondergaan
waardoor het, anders dan onbewerkte paraffine, brandwerend is geworden, moet onder post 38.24 worden ingedeeld. Zie DKH 22 mei 2007, nr. AWB 06/1828 DKH, in aant. 4 op post 38.24.

7
Toelichting EG

Zie de toelichting IDR, letter A, op deze post.

Zie ook de schematische voorstelling in onderdeel I van de toelichting EG op de onderverdelingen 2710 1211 t/m 2710 1999.

8
Toelichting EG

Zie Aanvullende aantekening 3 EG op hoofdstuk 27.