Hoofdstuk 22

Dranken, alcoholhoudende vloeistoffen en azijn

1. Dit hoofdstuk omvat niet:

a. producten bedoeld bij dit hoofdstuk (andere dan die bedoeld bij post 22.09) bereid voor keukengebruik, waardoor zij ongeschikt zijn geworden om als drank te worden gebruikt (in het algemeen post 21.03);

b. zeewater (25.01);

c. gedistilleerd water, conductometrisch zuiver water en dergelijk zuiver water (post 28.53);

d. waterige oplossingen die meer dan 10 gewichtspercenten azijnzuur bevatten (post 29.15);

e. geneesmiddelen bedoeld bij de posten 30.03 en 30.04;

f. parfumerieën en toiletartikelen (hoofdstuk 33).

2.Voor de toepassing van dit hoofdstuk en van de hoofdstukken 20 en 21 dient het alcohol volumegehalte vastgesteld te worden bij een temperatuur van 20 ºC.

3.Voor de toepassing van post 22.02 wordt onder 'alcoholvrije dranken' verstaan, dranken met een alcohol volumegehalte van niet meer dan 0,5 % vol. Alcoholhoudende dranken worden naargelang van het geval ingedeeld onder de posten 22.03 tot en met 22.06 of onder post 22.08.

AANVULLENDE AANTEKENING

1. Voor de toepassing van onderverdeling 22.04.10 wordt als 'mousserende wijn' aangemerkt, wijn bewaard in gesloten recipiënten, die bij een temperatuur van 20ºC een overdruk van 3 bar of meer vertoont.

AANVULLENDE AANTEKENINGEN (GN)

1. Onderverdeling 2202.1000 omvat water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, waaraan suiker of andere zoetstoffen zijn toegevoegd of dat is gearomatiseerd, voorzover het als zodanig als drank kan worden gebruikt.

2. Voor de toepassing van de posten 22.04 en 22.05 en onderverdeling 2206.0010 wordt, naargelang van het geval, verstaan onder:

a. effectief alcohol-volumegehalte: het aantal volume-eenheden zuivere alcohol bij een temperatuur van 20 ºC, aanwezig in 100 volume-eenheden van het betrokken product bij die temperatuur;

b. potentieel alcohol-volumegehalte: het aantal volume-eenheden zuivere alcohol bij een temperatuur van 20 ºC dat kan ontstaan door totale vergisting van de suiker die in 100 volume-eenheden van het betrokken product bij die temperatuur aanwezig is;

c. totaal alcohol-volumegehalte: de som van het effectief en het potentieel alcohol-volumegehalte;

d. natuurlijk alcohol-volumegehalte: het totaal alcohol-volumegehalte van het betrokken product, voordat verrijking heeft plaatsgevonden;

e. % vol: het symbool van het alcohol-volumegehalte.

3.Voor de toepassing van onderverdeling 2204.3010 wordt als 'gedeeltelijk gegiste druivenmost' aange­merkt, het product dat is verkregen door de vergisting van druivenmost en dat een effectief alcohol-vo­lu­megehalte heeft van meer dan 1 % vol en minder dan 3/5 van het totale alcohol-volumegehalte.

4. Voor de toepassing van de onderverdelingen 2204.21, 2204.22 en 2204.29:

A. wordt onder 'totaal gehalte aan droge stof' verstaan, het in grammen per liter uitgedrukte gehalte van alle in het product aanwezige stoffen die onder bepaalde natuurkundige omstandigheden niet in dampvorm over­gaan.

Het totale gehalte aan droge stof moet worden bepaald bij een temperatuur van 20ºC volgens de densi­meter.

B. a. heeft de aanwezigheid van de onder 1, 2, 3, en 4 hierna vermelde totale gehalten aan droge stof geen invloed op de indeling van de producten bedoeld bij de onderverdelingen 2204 2111 tot en met 2204 2198, 2204 2222 tot en met 2204 2298 en 2204 2922 tot en met 2204 2998 te weten voorzover het betreft::

1.producten met een effectief alcohol-volumegehalte van niet meer dan 13 % vol: 90 g of minder aan droge stof per liter;

2.producten met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 13 doch niet meer dan 15 % vol: 130 g of minder aan droge stof per liter;

3. producten met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 15 doch niet meer dan 18 % vol: 130 g of minder aan droge stof per liter;

4. producten met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 18 doch niet meer dan 22 % vol: 330 g of minder aan droge stof per liter.

Producten met een totaal gehalte aan droge stof dat uitgaat boven het maximum van elke hiervoor ge­noem­de categorie, worden ingedeeld in de daaropvolgende categorie met dien verstande dat, indien het totaalge­halte aan droge stof meer dan 330 g/l bedraagt, de producten onder de onder­ver­de­lingen 2204.2198 en 2204.2998 worden ingedeeld;

b. zijn de onder a. van deze aantekening opgenomen regels zijn niet van toepassing ten aanzien van produc­ten bedoeld bij de onderverdelingen 2204.2123 en 2204.2233.

5. De onderverdelingen 2204.2111 tot en met 2204.2198, 2204.2222 tot en met 2204.2298 en 2204.2922 tot en met 2204.2998 omvatten ondermeer:

a. druivenmost, waarvan de gisting door toevoegen van alcohol is verhinderd of gestuit, te weten het product dat:

- een effectief alcohol-volumegehalte bezit van 12 % vol of meer doch minder dan 15 % vol en

- verkregen is door een product verkregen door distillatie van wijn toe te voegen aan niet-gegiste druivenmost met een natuurlijk alcohol-volumegehalte van 8,5 % vol of meer;

b. distillatiewijn, te weten het product dat:

- een effectief alcohol-volumegehalte bezit van 18 % vol of meer doch niet meer dan 24 % vol;

- uitsluitend is verkregen door een niet gerectificeerd product, verkregen door distillatie van wijn, dat een effectief alcohol-volumegehalte bezit van niet meer dan 86 % vol, toe te voegen aan wijn die geen suikerresidu bevat, en

- een gehalte aan vluchtige zuren bezit van niet meer dan 1,5 g/l uitgedrukt in azijnzuur;

c. likeurwijn, te weten het product dat:

- een totaal alcohol-volumegehalte bezit van 17,5 % vol of meer, alsmede een effectief alcoholvo­lu­me­gehal­te van 15 of meer doch niet meer dan 22 % vol, en

- verkregen is uit druivenmost of wijn, welke producten afkomstig moeten zijn van wijnstoksoorten, die in het derde land van oorsprong zijn toegelaten voor de productie van likeurwijn en een natuurlijk alco­hol-volu­me­ge­halte van 12 % vol of meer moeten bezitten, en wel

- door bevriezing, of

- door toevoeging, tijdens of na de gisting, van:

- hetzij een product verkregen door distillatie van wijn,

- hetzij geconcentreerde druivenmost of, voor bepaalde likeurwijnen met een oorsprongsbenaming of met een geografische aanduiding welke voorkomen op de lijst van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2019/934 van de Commissie (PbEU L 149 van 7.6.2019) en waarvoor zulks vanouds gebruikelijk is, druivenmost die is geconcentreerd door de rechtstreekse werking van vuur en die, afgezien van deze bewerking, aan de definitie van ge­concentreerde druivenmost beantwoordt,

- hetzij een mengsel van deze producten.

Bepaalde likeurwijnen met een oorsprongsbenaming of met een geografische aanduiding welke voorkomen op de lijst van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2019/934 van de Commissie, kunnen evenwel worden verkregen uit verse, niet-gegiste druivenmost, zonder dat deze most een natuurlijk alcoholvolumegehalte van 12 % vol of meer behoeft te hebben.

6. Voor de toepassing van de onderverdelingen 2204 10, 2204 21, 2204 22 en 2204 29: 

a. zijn 'wijnen met beschermde oorsprongsbenaming (BOB)' en 'wijnen met beschermde geografische aanduiding (BGA)' wijnen die voldoen aan de bepalingen van artikelen 93 t/m108 van de Verordening (EU) nr. 1308/2013 van de Raad (Pb L 347 van 20.12.2013, blz. 671) en aan de bepalingen die zijn vastgesteld tot uitvoering van deze verordening en die zijn gedefinieerd in nationale regelgeving,


b. zijn 'cépagewijnen' wijnen die voldoen aan de bepalingen van artikel 120 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad en aan de bepalingen die zijn vastgesteld tot uitvoering van deze verordening en die zijn gedefinieerd in nationale regelgeving.


c. zijn 'in de Europese Unie geproduceerde wijnen' wijnen die voldoen aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671) en aan artikel 45 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2019/33 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europese Parlement en de Raad.

7. Voor de toepassing van de onderverdelingen 2204 3092 en 2204 3096 wordt als 'geconcentreerd druivenmost' aangemerkt: druivenmost waarvoor bij een temperatuur van 20ºC volgens de refractome­termethode refractometermethode, (als beschreven in de „Recueil des méthodes
internationales d'analyse des vins et des moûts' (het handboek van internationale analysemethoden voor wijn en most) van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV), die in de C-reeks van het Publicatieblad is verschenen), geen lagere
uitkomst dan 50,9 % wordt verkregen.

8. Voor de toepassing van post 22.05 worden enkel als 'vermout en andere wijn van verse druiven, bereid met aromatische planten of met aromatische stoffen' aangemerkt: dergelijke producten, met een effectief alcohol-volumegehalte van 7 % vol of meer.

9. Voor de toepassing van onderverdeling 2206 0010 wordt als 'piquette' aangemerkt het product dat is ver­kre­gen door gisting van onbewerkte draf van druiven, afgetrokken in water, of door uitloging met water, van de ge­gis­te draf van druiven.

10. Voor de toepassing van onderverdelingen 2206 0031 en 2206 0039 worden als 'mousserend' aange­merkt:

- gegiste dranken, verpakt in flessen, gesloten door middel van een champignonvormige stop, terwijl de afslui­ting daarvan door draden, banden of anderszins is geborgd;

- gegiste dranken, anders aangeboden, met een overdruk van 3 bar of meer bij 20 ºC.

11. Voor de toepassing van de onderverdelingen 2209 0011 en 2209 0019 wordt als 'wijnazijn' aange­merkt: azijn die uitsluitend is verkregen door azijnzure vergisting van wijn en die een totaal gehalte aan zuren bezit van 60 g/l of meer, uitgedrukt in azijnzuur.

12. Onderverdeling 2207 2000 omvat mengsels van ethylalcohol gebruikt als grondstof voor de productie van brandstoffen voor motorvoertuigen, met een alcoholvolumegehalte van 50 % vol of meer en gedenatureerd met een of meer van de volgende stoffen:


a) benzine voor wegvoertuigen (overeenkomstig EN 228);

b) tert-butylethylether (ethyl-tert-butylether,ETBE );

c) methyl-tert-butylether (MTBE);

d) 2-methylpropaan-2-ol (tert-butylalcohol, tertiaire butylalcohol, TBA);

e) 2-methylpropaan-1-ol (2-methyl-1-propanol, isobutanol);

f) propaan-2-ol (isopropylalcohol, 2-propanol, isopropanol).

De in de eerste alinea, onder e) en f), genoemde denatureringsmiddelen moeten worden gebruikt in combinatie met ten minste een van de in de eerste alinea, onder a) tot en met d), genoemde denatureringsmiddelen

13. Het bij de onderverdelingen 2202 9011 en 2202 9015 bedoelde eiwitgehalte wordt vastgesteld door het totale stikstofgehalte, dat wordt berekend volgens de methode van de punten 2 tot en met 8 van deel C van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie (*), te vermenigvuldigen met factor 6,25.

(*) Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie van 27 januari 2009 tot vaststelling van de bemonsterings-en analysemethoden voor de officiële controle van diervoeders (PB L 54 van 26.2.2009, blz. 1).'.

 

 

 

 

 

1. Voor de toepassing van deze afdeling worden als 'pellets' aangemerkt, producten die, door druk of door toevoeging van een bindmiddel in een hoeveelheid van niet meer dan 3 gewichtspercenten, in de vorm van cilinders, bolletjes, enz., zijn geagglomereerd.