Nieuws

 • De huidige maatregelen van de Unie ter bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza zijn van toepassing op gehouden en in het wild levend pluimvee en op producten die zijn verkregen van pluimvee en gelden voor het handelsverkeer binnen EU lidstaten, tussen EU lidstaten en bij import uit en export naar derde landen.

  De maatregelen worden nu aangepast in verband met nieuwe uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Kroatië, Italië, Hongarije en Nederland.

 • Er hebben zich nieuwe uitbraken van Afrikaanse varkenspest voorgedaan bij gehouden varkens in Kroatië en in het wild levende varkens in Polen en Zweden.

  Rekening houdend met de huidige epidemiologische situatie in de Unie wat Afrikaanse varkenspest betreft, is de indeling in zones in de EU lidstaten opnieuw beoordeeld en bijgewerkt.

  De bijlagen I en II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 worden derhalve aangepast.

 • Een gewasbeschermingsmiddel mag alleen worden ingevoerd wanneer het overeenkomstig de communautaire bepalingen is toegelaten. Een aantal werkzame stoffen is goedgekeurd. Zilverzeoliet is niet gpedgekeurd.

 • De rechtbank Noord-Holland heeft op 2 november 2023 uitspraak gedaan in de gevoegde zaaknummers HAA 21/6665 en HAA 21/6666. Dit beroep gaat over de indeling van profielen van een stemhokje en profielen van een scheidingswand in de Gecombineerde Nomenclatuur. De rechtbank is van oordeel dat de producten niet kunnen worden ingedeeld onder GN-post 76.10. De producten kunnen niet worden aangemerkt als constructiewerk. De rechtbank is van oordeel dat verweerder de producten terecht in de BTI’s heeft ingedeeld in TARIC-onderverdeling 7604 2100 90. Uit de bewoordingen van GN-post 76.04 volgt dat deze post profielen van aluminium omvat. Uit de objectieve eigenschappen en kenmerken volgt dat de producten onder meer bestaan uit holle profielen die zijn vervaardigd een aluminiumlegering. Met toepassing van indelingsregel 3b moeten de profielen van aluminium met (voor wat betreft het stemhokje) de kunststof dopjes, buisjes en het haakje en (voor wat betreft de scheidingswand) met twee kunststof dopjes, worden ingedeeld naar de stof waaraan het assortiment zijn wezenlijke karakter ontleent. Aangezien de profielen het dragende raamwerk vormen voor het uiteindelijk te monteren stemhokje dan wel de uiteindelijk te monteren scheidingswand, ontleent het assortiment zijn wezenlijke karakter aan de stof aluminium.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2659 van 27 november 2023 (PbEU L van 28 november 2023) heeft de Commissie de instelling bekend gemaakt van een voorlopig antidumpingrecht op bepaalde soorten polyethyleentereftalaat van oorsprong uit de Volksrepubliek China.