Nieuws

 • In zaak onder nummer C-572/18P heeft de advocaat-generaal bij het Hof van Justitie op
  26 november 2020 geconcludeerd in een geschil of de conclusie van de Commissie dat
  „aan de economische voorwaarden is voldaan” in een douaneprocedure die betrekking
  heeft op de vergunning voor het gebruik van zogenaamde „actieve veredeling”, een
  handeling is die beoogt rechtsgevolgen te sorteren.

 • Een gewasbeschermingsmiddel mag alleen worden ingevoerd wanneer het overeenkomstig de
  communautaire bepalingen is toegelaten. Formaldehyde is goedgekeurd als werkzame
  stof; chlorofeen is niet goedgekeurd. Er is een rectificatie aangebracht in
  Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012
  betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden.

 • De rechtbank Noord-Holland heeft op 3 mei 2018 uitspraak gedaan in de zaak onder
  nummer HAA 17/2880 betreffende de oorsprong van zonnepanelen. De rechtbank heeft
  gerede twijfel of de container wel zonnepanelen bevatte die destijds in Taiwan zijn
  ingevoerd met de aangegeven oorsprong China. Verweerder heeft derhalve niet aan de op
  hem rustende bewijslast voldaan.

  Inmiddels heeft het Gerechtshof Amsterdam heeft op 14 maart 2019 in zaaknr. 18/00340
  geoordeeld dat de Inspecteur wel heeft voldaan aan de op hem rustende bewijslast dat
  de ingevoerde zonnepanelen van Chinese oorsprong zijn. UTB terecht aan belanghebbende
  uitgereikt.

 • Op 31 juli 2020 heeft Australië de aanwezigheid van hoogpathogene aviaire influenza
  (HPAI) van het subtype H7N7 in een pluimveebedrijf in Lethbridge, Victoria, bij de
  Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) bevestigd. Als gevolg van die bevestigde
  uitbraak van HPAI kan Australië niet langer als vrij van die ziekte worden beschouwd
  en kunnen de veterinaire autoriteiten van Australië zendingen pluimvee en
  pluimveeproducten die bestemd zijn voor invoer in of doorvoer door de Unie niet
  certificeren.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1739 van 20 november 2020 (PbEU L 392
  van 23 november 2020) heeft de Commissie de wijziging en rectificatie gepubliceerd
  van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 betreffende de beschikbare hoeveelheden voor
  in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten voor bepaalde
  landbouwproducten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie, een
  tariefcontingent voor de invoer van pluimveevlees van oorsprong uit Oekraïne en een
  tariefcontingent voor rundvlees van oorsprong uit Canada.