Nieuws

 • Zodra een levensmiddel of diervoeder in de handel wordt gebracht mag het gehalte aan
  bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer bedragen dan vastgesteld in de bijlagen bij
  Verordening (EG) nr. 396/2005.

  Met Verordening (EU) 2019/973 worden bijlagen II en III van Verordening (EG) nr.
  396/2005 gewijzigd en worden de maximumresidugehalten voor de bestrijdingsmiddelen
  bispyribac, denatoniumbenzoaat, fenoxycarb, flurochloridone, quizalofop-P-ethyl,
  quizalofop-P-tefuryl, propaquizafop en tebufenozide in of op bepaalde producten
  aangepast.

 • Op 14 juni is in de Staatscourant een overzicht gepubliceerd van de
  handelsvergunningen voor diergeneesmiddelen die in de maand mei 2019 zijn
  ingeschreven, verlengd, gewijzigd of ingetrokken.

 • De Wereld Douane Organisatie heeft onlangs op haar website de besluiten bekendgemaakt
  die het Comité voor het Geharmoniseerde Systeem heeft genomen tijdens zijn
  63e zitting (maart 2019). De besluiten zijn gepresenteerd in een drietal
  overzichten, te weten een overzicht met indelingsadviezen (tariferingen), besluiten
  tot indeling van bepaalde goederen en een overzicht van gewijzigde toelichtingen.

  De nieuwe indelingsadviezen (tariferingen) of aanpassingen van bestaande
  indelingsadviezen zien op de indeling van bepaalde producten onder de
  posten/onderverdelingen 1202.42, 1704.90, 2523.90, 2710.12, 2710.19, 3004.90,
  3208.20, 3814.00, 3824.99, 3921.90, 4411.12, 8477.80, 8479.60, 8483.50, 8517.70,
  8525.80, 8538.10, 8543.70, 8708.29, 8708.50, 9029.90, 9405.10 en 9405.40.

  De nieuwe indelingsbesluiten zien op de indeling van bepaalde INN producten in de
  hoofdstukken 28, 29, 30, 35 en 39 en bepaalde producten onder de
  posten/onderverdelingen 2106.90, 2309.90, 2936.23, 2936.28, 3003.20, 3822.00,
  3921.90, 3924.90, 7323.99, 9022.90, 94.03.90

  De wijzigingen op de toelichtingen zien op de Algemene opmerkingen op de hoofdstukken
  3, 16 en 37, op de posten 03.07, 16.05, 26.21, 28.11, 29.38, Lijst I met betrekking
  tot verdovende middelen en psychotrope stoffen bij hoofdstuk 29, het overzicht van de
  chemische structuren van producten welke in de toelichtingen IDR op hoofdstuk 29 zijn
  beschreven, post 30.01, 30.02, 37.01, 38.24 en 90.18.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2019/921 van 3 juni 2019 de
  indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een product in de vorm van
  een tablet, bevattende 400 mg S-adenosyl-L-methionine disulfaat p-tolueensulfonaat,
  waarvan S-adenosyl-L-methionine ("SAMe") het werkzame bestanddeel is. Het product
  wordt aangeboden om te worden gebruikt als voedingssupplement dat de normale werking
  van de lever bevordert, helpt bij het ontgiften en in het algemeen een goede
  emotionele gezondheid ondersteunt. Het product moet worden ingedeeld onder GN-code
  2106 90 92 als producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder
  begrepen.

 • Er zijn beperkingen vastgesteld m.b.t.
  (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)-silaantriol en TDFA’s en met creosoot
  en andere aan creosoot verwante stoffen behandeld hout.