Nieuws

 • Belanghebbende was in het jaar 1995 woonachtig in Aruba en had een auto in eigendom.
  Bij zijn vertrek uit Aruba heeft hij de auto in 1998 meegenomen naar Curaçao en
  daarna in 2001 naar Nederland. Vanaf november van het jaar 2012 staat de auto voor
  export geregistreerd en samen met andere persoonlijke goederen van belanghebbende is
  de auto opgeslagen geweest in een container. In het jaar 2016 is belanghebbende naar
  Aruba verhuisd en heeft onder andere de auto als verhuisboedel meegenomen. Bij
  aankomst heeft belanghebbende invoerrechten betaald. Nu de auto tot de verhuisboedel
  behoort is deze van invoerrechten vrijgesteld en heeft belanghebbende recht op
  teruggaaf van de betaalde invoerrechten. Het door belanghebbende ingestelde hoger
  beroep is gegrond en de uitspraak van het Gerecht moet worden vernietigd.

 • Een gewasbeschermingsmiddel mag alleen worden ingevoerd wanneer het overeenkomstig de
  communautaire bepalingen is toegelaten. Er is een tijdelijke vrijstelling verleend
  voor Profume.

 • Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 23 mei 2017 uitspraak gedaan betreffende de
  oorsprong open weefsels van glasvezels. Volgens het Hof heeft de inspecteur
  aannemelijk gemaakt dat het aanslagbiljet binnen drie jaar na het ontstaan van de
  schuld is verzonden, zodat deze niet door verjaring is teniet gegaan. Ook was volgens
  het Hof het verdedigingsbeginsel niet geschonden omdat uitstel van betaling is
  verleend, hetgeen een voldoende adequate waarborg voor opschorting van de UTB is.
  Inspecteur was niet gehouden om van navordering af te zien omdat in dezen geen sprake
  was van een vergissing van de Maleise autoriteiten. De Hoge Raad heeft op 7 februari
  2020 in zaaknummer 17/03159 arrest gewezen, verklaart het beroep in cassatie gegrond
  en vernietigt de uitspraak van het Hof, verwijst het geding naar het Gerechtshof
  Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing van de zaak met inachtneming van dit
  arrest.

 • De NVWA heeft een lijst gemaakt met landen die beschermende maatregelen hebben voor
  bepaalde dieren en producten van dierlijke oorsprong uit Nederland. Deze lijst is
  onlangs aangepast omdat Pakistan beschermende maatregelen heeft ingesteld ter
  bescherming tegen de insleep van het Corona virus.

 • In zijn samenstelling voor handelsvraagstukken heft het Associatiecomité EU -
  Republiek Moldavië bij Besluit nr. 1/2020 van 23 januari 2020 de actualisering bekend
  gemaakt van bijlage XV (Afschaffing van douanerechten) bij de Associatieovereenkomst
  tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun
  lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds.