Nieuws

  • De rechtbank Noord-Holland heeft steenpapier, dat bestaat uit steenpoeder, kunststof en een coating en is dus samengesteld uit verschillende stoffen, ingedeeld in GS-post 39.21. .Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 30 november 2021 in de zaak 20/00626 geoordeeld dat steenpapier echter moet worden ingedeeld in GS-post 39.20. De omstandigheid dat het Hof tot een andere indeling komt dat de rechtbank die het steenpapier indeelde onder post 39.21, leidt niet tot gegrondverklaring van het hoger beroep, omdat voor de posten 39.20 en 39.21 hetzelfde tarief (6,5%) van toepassing is.

  • Bij Richtlijn 96/23/EG zijn de controlemaatregelen vastgesteld met betrekking tot de in bijlage I bij die richtlijn bedoelde stoffen en groepen residuen. In artikel 29 van die richtlijn wordt vereist dat derde landen waaruit de EU-lidstaten onder die richtlijn vallende dieren en dierlijke producten mogen invoeren, een residubewakingsplan indienen dat de nodige garanties biedt. Bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/2315 van de Commissie wordt de goedkeuring aan de door bepaalde derde landen ingediende plannen betreffende bepaalde in de bijlage bij dat besluit vermelde dieren en dierlijke producten verleend en wordt de goedkeuring voor sommige landen en producten ingetrokken of ingeperkt.

  • Bij Verordening (EU) 2021/2278 van 20 december 2021 heeft de Raad de schorsing bekend gemaakt van de in artikel 56, lid 2, punt c), van Verordening (EU) nr. 952/2013 bedoelde rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten per 1 januari 2022. Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten is veelvuldig gewijzigd. Daarbij is tevens de Verordening (EU) nr. 1387/2013 ingetrokken.

  • Hierna is een overzicht opgenomen van de belangrijkste wijzigingen die in de recente online-updates zijn verwerkt. Zo nodig zijn met betrekking tot bepaalde maatregelen nadere gegevens opgenomen. Wijzigingen die in de online zijn verwerkt na de hierboven vermelde datum worden opgenomen in het volgende maandoverzicht.

  • De rechtbank Noord-Holland heeft op 16 december 2021 uitspraak gedaan in de zaak onder nummer 17/4770 betreffende een geschil dat ziet op de niet-preferentiële oorsprong van rijwielen. De inspecteur is geslaagd in de op hem rustende bewijslast dat de ingevoerde rijwielen van Chinese oorsprong zijn. Hieruit volgt dat de antidumpingrechten terecht zijn nagevorderd en dit betekent dat het beroep ongegrond dient te worden verklaard.