Algemeen douanetarief

  • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1638 van 20 september 2022 (PbEU L 247 van 23 september 2022) heeft de Commissie een wijziging bekendgemaakt van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief. Het betreft een wijziging van de Aanvullende aantekening (GN) 1, punt b), op hoofdstuk 95 waarin het toepassingsgebied wordt gedefinieerd van decoratieve artikelen voor kerstbomen die onder onderverdeling 9505 10 worden ingedeeld. De bepaling dat er een verband moet zijn tussen deze artikelen en het kerstfeest wordt geschrapt. Deze wijziging treedt op 13 oktober 2022 in werking.

  • In PbEU C 356 van 16 september 2022 heeft de Europese Commissie een wijziging bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU op de GN-onderverdelingen 8711 60 10 en 8711 60 90. De wijzigingen betreffen een verdere verduidelijking van de begrippen “met trapondersteuning” en "hulp-elektromotor".

  • Bij Verordening (EG) nr. 738/2000 van de Commissie is het in punt 5 van de bijlage bij die verordening genoemde artikel, namelijk een vierwielig voertuig met een elektromotor dat is uitgerust met een hydraulische hefinrichting met een telescopische zwenkarm, ingedeeld onder code 8428 90 90 van de gecombineerde nomenclatuur (GN) als andere hef- of hijsmachines en toestellen. Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1610 wordt door middel van en schrapping van dit punt de Verordening (EG) nr. 738/2000 gewijzigd.

  • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2022/1522 van 8 september 2022 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een spinaal fixatiesysteem dat onder andere uit schroeven, pinnen, platen, haken en laterale verbindingsstukken bestaat en voor verschillende medische behandelingen in het menselijke lichaam wordt ingeplant. Het artikel moet worden ingediend onder GN-code 9021 10 90 als artikelen en toestellen voor de behandeling van breuken in het beendergestel.

  • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2022/1523 van 8 september 2022 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een elektrisch onderdeken. Het artikel is ontworpen om tussen de matras en een laken te worden geplaatst om een bed op te warmen. Het hoofdeinde van de matras wordt er niet door bedekt. Volgens de gebruiksaanwijzing kan het artikel worden gewassen nadat de voeding is losgekoppeld. Gelet op het algemene uiterlijk van het artikel en het materiaal van de twee buitenlagen waaruit het artikel is vervaardigd (gebonden textielvlies van synthetische of kunstmatige vezels van post 5603), en aangezien het artikel niet kan worden ingedeeld onder een post met een specifiekere omschrijving dan post 6307, moet het worden ingedeeld onder GN-code 6307 90 98 als andere geconfectioneerde artikelen van textielstoffen.