Jurisprudentie

 • Op 15 mei 2019 heeft het Hof van Justitie arrest gewezen in de zaak C‑306/18
  betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing ter zake van de uitlegging van
  de posten 73.07 en 73.22 van de gecombineerde nomenclatuur. Het Hof heeft daarbij
  geoordeeld dat een gelast stuk staal voor niet-elektrisch verwarmde radiatoren als
  een „deel voor algemeen gebruik” in de zin van aantekening 2 bij afdeling XV van de
  GN worden aangemerkt, en meer in het bijzonder als een „hulpstuk voor buisleidingen”
  als bedoeld in GN-post 73.07.

 • In de zaak C-76/19 Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya Mitnitsi
  zijn prejudiciële vragen gesteld met betrekking tot op de rechtmatigheid van de door
  de douaneautoriteiten verrichte aanpassing van de aangegeven douanewaarde van
  ingevoerde goederen die worden geïntegreerd in eindproducten die worden vervaardigd
  en gedistribueerd met gebruikmaking van knowhow waarvoor royalty’s of licentierechten
  verschuldigd zijn. Partijen twisten over de vraag of deze royalty’s of
  licentierechten aan de aangegeven douanewaarde van de goederen moeten worden
  toegevoegd en, zo ja, onder welke voorwaarden.

 • Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 12 februari 2019 uitspraak gedaan in zaaknummer

  17/00403 betreffende de indeling scheepscasco’s onder de GN-onderverdelingen 8901 20
  10 en 8901 90 10 voor zeeschepen. Het Hof heeft gerede twijfel met betrekking tot op
  welk deel van de zee een schip lading moet kunnen vervoeren bij meergenoemde zware
  weersomstandigheden, om aangemerkt te kunnen worden als ‘zeeschip’ in de zin van
  Hoofdstuk 89 van de GN. Het Hof stelt de prejudiciële vraag wat dient te worden
  verstaan onder “de vaart in volle zee zoals opgenomen in de aanvullende aantekening
  1(GN) op hoofdstuk 89.

 • Op 2 mei 2019 heeft het Hof van Justitie in de zaak C 268/18 geoordeeld dat een
  multifunctioneel toestel met vier functies (radionavigatie, weergave van geluid en
  video, ontvangst voor radio-omroep en een beeldscherm) van de soort die in
  motorvoertuigen wordt gebruikt en dat, in dezelfde behuizing, als hoofdfunctie,
  dankzij voorgeïnstalleerde toepassingen van gps‑navigatie een monitor voor
  radionavigatie combineert met, als bijkomende functies, een toestel voor
  radio-omroep, een toestel voor de weergave van geluid en video en een beeldscherm met
  een doorsnede van ongeveer 5 inch (12,7 cm), moet worden ingedeeld in
  postonderverdeling 8526 91 20 van deze nomenclatuur.

 • De Rechtbank Noord-Holland heeft op 3 december 2018 uitspraak gedaan in zaaknummer:
  HAA 17/904. In geschil is of voor bepaalde visolie de BTI voor de juiste GS-post is
  afgegeven. De rechtbank stelt vast dat de door eiseres uitgevoerde bewerkingen van de
  ruwe visolie genoemd worden in de bewoordingen van GS-post 1516. Naar het oordeel van
  de rechtbank beperken de bewoordingen van GS-post 1516 de wijze van verestering niet.
  Op grond van de bewoordingen van de post is ook veresteren van olie aan ethanol
  toegestaan. De rechtbank komt tot het oordeel dat de BTI niet voor de juiste
  goederencode is afgegeven. Ook als het product voor menselijke consumptie geschikt
  is, is indeling onder GS-post 2106 niet aan de orde nu het product elders, te weten
  onder GS-post 1516, is genoemd. Het gelijk is derhalve aan eiseres.