Jurisprudentie

 • Het gerechtshof Amsterdam heeft op 11 februari 2020 uitspraak gedaan in zaaknummer
  19/00052 op het hoger beroep tegen de uitspraak van 18 december 2018 in de zaak met
  het kenmerk HAA 17/1593 van de rechtbank Noord-Holland. Belanghebbende beschikt over
  een vergunning voor ‘behandeling onder douanetoezicht’, waarin - zo kan in
  redelijkheid niet anders worden begrepen - door de inspecteur wordt vergund dat in
  totaal 10.000 metric ton onder deze regeling mag worden geplaatst. Met het
  overschrijden van deze hoeveelheid is een douaneschuld ontstaan ingevolge artikel
  204, lid 1, aanhef en onder b, van het CDW. UTB terecht uitgereikt.

 • In de zaak C-39/20 Jumbocarry Trading heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld
  betreffende tijdigheid uitreiking UTB. Eiseres heeft in 2013 aangifte gedaan om een
  partij goederen van porselein van GS-post 69.11, van oorsprong uit Bangladesh, in het
  vrije verkeer te brengen onder overlegging van een Form A met daarbij een beroep op
  toepassing van het preferentiële tarief van 0%. De inspecteur heeft de UTB voor wat
  betreft de onderhavige douaneschuld aan eiseres verzonden na afloop van de daarvoor
  geldende termijn, waardoor deze in zoverre niet in stand kan blijven. De
  Staatssecretaris heeft tegen de uitspraak van het Hof beroep in cassatie ingesteld.
  De Hoge Raad heeft op 24 januari 2020 in zaaknummer 18/01495 arrest gewezen en heeft
  prejudiciële vragen gesteld.

 • In zaak C‑182/19 betreffende de indeling van warmteopwekkende pleisters en gordels om
  pijn te verlichten heeft het Hof van Justitie op 26 maart 2020 Uitvoeringsverordening
  (EU) 2016/1140 tot indeling van dergelijke goederen in de gecombineerde nomenclatuur
  onder post 38.24 ongeldig verklaard. Het product verleent warmtetherapie door
  hyperthermie, die als behandeling wordt erkend, gelet op de fysiologische heilzame
  werking die zij oplevert. De conclusie dat zij dienen om pijn en letsels te
  behandelen draagt er toe bij dat de in uitvoeringsverordening 2016/1140 bedoelde
  producten vallen dus onder GN-post 30.05 en kunnen dientengevolge niet onder GN-post
  38.24 vallen.

 • In de zaak C-62/20 is het Hof van Justitie de vraag gesteld in hoeverre geschaafde
  houten planken waarbij bij de vier hoeken een afronding werd aangebracht over de
  gehele lengte van de plank, dienen te worden beschouwd als zijnde 'over de gehele
  lengte geprofileerd' en bijgevolg te worden ingedeeld onder tariefpost 44.09 of dat
  het afronden van de hoeken niet worden beschouwd als 'over de gehele lengte
  geprofileerd' en de goederen bijgevolg dienen te worden ingedeeld onder tariefpost
  44.07?

 • Rechtbank Noord-Holland heeft op 4 maart 2020 in de zaak AWB - 17 _ 2686 geoordeeld
  dat bij een verzoek tot terugbetaling van de antidumpingrechten het beroep op de in
  artikel 120 van het DWU genoemde billijkheid faalt. In dit artikel worden twee
  cumulatieve vereisten voor de terugbetaling van invoerrechten om reden van
  billijkheid genoemd. Eiseres heeft nagelaten de vereiste bijzondere omstandigheden
  nader te onderbouwen. De stelling van eiseres, dat verweerder de procedure voor
  terugbetaling en kwijtschelding zoals omschreven in het DWU heeft geschonden, is niet
  terecht.