Jurisprudentie

 • De Rechtbank Noord-Holland heeft op 27 mei 2019 in het geschil in de zaken HAA 14/216
  en 14/218 geoordeeld over de rechtmatigheid van de Uitvoeringsverordeningen 2016/1647
  en 2016/1731 en, in het geval deze verordeningen geldig zijn, of sprake is van een
  schending van de termijn van 3 jaar waarbinnen de mededeling met betrekking tot de
  verschuldigdheid van antidumpingrechten moet zijn gedaan. Eiseres heeft geen gronden
  aangevoerd, die de geldigheid van de hiervoor vermelde Uitvoeringsverordeningen
  aantasten. Ook in de bewering van eiseres heeft dat de wederingestelde
  antidumpingrechten niet binnen de 3-jaarstermijn van 221, derde lid, van het CDW zijn
  medegedeeld, hetgeen volgens eiseres moet leiden tot terugbetaling van de reeds
  voldane antidumpingrechten, wordt niet door de rechtbank gevolgd. De beroepen worden
  ongegrond verklaard.

 • In de zaak C-391/19 Unipack zijn prejudiciële vragen gesteld met betrekking tot een
  geschil in hoeverre aan de voorwaarden van artikel 172(2) van gedelegeerde
  verordening (EU) 2015/2446 voor de terugwerkende kracht van de vergunning voor het
  gebruik van de regeling bijzondere bestemming is voldaan. De procedure is ingeleid na
  een cassatieberoep van Unipack AD tegen de uitspraak van een Bulgaarse
  bestuursrechter en is in het bijzonder gericht tegen het onderdeel van die uitspraak
  waarbij het door de onderneming ingestelde beroep tegen de door de directeur van het
  douanekantoor Svishtov verleende vergunning nr. BG004300/40/000225 voor het gebruik
  van een andere bijzondere douaneregeling dan douanevervoer, in het bijzonder tegen
  punt 16.13 van de bijlage bij de vergunning, is verworpen. Uitgelegd moet worden of
  de wijziging van de tariefindeling van de door verzoekster tot cassatie ingevoerde
  producten en het daaruit voortvloeiende verstrijken van de geldigheid van de
  BTI-beschikking, de handelwijze van de douaneautoriteiten bij de aanvaarding van de
  op de BTI-beschikking berustende douaneaangiften en het gebruiksdoeleinde van de
  producten buitengewone omstandigheden vormen in de zin van de gedelegeerde
  verordening.

 • Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 21 mei 2019 uitspraak gedaan in de zaaknummers
  18/00357 tot en met 18/00360 betreffende de indeling in de GN indeling bandages. Het
  Hof oordeelt dat in het materiaal, de wijze van gebruik en (het ontbreken van)
  aanpasbaarheid aan specifieke handicaps van de producten geen aanwijzing wordt
  gevonden dat sprake is van orthopedische artikelen of toestellen in de zin van post
  90.21. De producten dienen ingedeeld te worden onder de posten 62.12 en 63.07.

 • In de zaak C-330/19 Exter heeft de Hoge Raad het Hof van Justitie de vraag gesteld in
  hoeverre artikel 121, lid 1, van het Communautair Douanewetboek meebrengt dat een
  preferentiële tariefmaatregel voor toepassing waarvan invoergoederen in aanmerking
  kwamen op het tijdstip van plaatsing onder de regeling actieve, veredeling met
  gebruikmaking van het systeem van schorsing, ook nog in aanmerking mag worden genomen
  bij de vaststelling van het bedrag van, de douane schuld die ontstaat bij het in het
  vrije verkeer brengen van die goederen, al of niet in ongewijzigde staat, indien
  diezelfde tariefmaatregel op de aanvaardingsdatum van de aangifte voor het, brengen
  in het vrije verkeer is geschorst

 • Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 21 mei 2019 uitspraak gedaan in de zaaknummers
  18/00102 tot en met 18/00105 met betrekking tot douanerechten, gevolgen vernietiging
  monsters en bewijslevering van de oorsprong van de knoflook.