Jurisprudentie

 • Op 21 september 2017 heeft het Hof van Justitie arrest gewezen in zaaknummer
  C-686/17, waarbij het Hof van Justitie van de Europese Unie onder meer is gevraagd is
  om uitlegging van het begrip „land van oorsprong” met betrekking tot de
  gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een
  aantal landbouwproducten. Het Hof heeft daarbij geoordeeld dat voor de vaststelling
  van de betekenis van het begrip „land van oorsprong”, dat in die bepalingen wordt
  gebezigd, moet worden uitgegaan van de verordeningen inzake douane voor de bepaling
  van de niet-preferentiële oorsprong van goederen.

 • De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 arrest gewezen in de zaak 16/01523. Het middel
  faalt. Uit het arrest van het Hofvan Justitie (zaak C‑249/18) volgt dat het Hof bij
  de beoordeling van de vraag of de opgegeven transactiewaarde voor de toepassing van
  artikel 78, lid 3, van het CDW als een ‘onjuist gegeven’ mocht worden aangemerkt,
  mocht betrekken het feit dat belanghebbende zich bij de tariefindeling van de
  mediaspelers had vergist. Dit betekent dat juist is het oordeel van het Hof dat in
  een geval als dit de opgegeven transactiewaarde mag worden herzien. Het door het
  middel bestreden oordeel van het Hof is verder feitelijk en niet onbegrijpelijk.

 • In 2018 heeft het Hof Amsterdam in de zaak 17/00031 geoordeeld over de indeling van
  tonijnvlees, waarbij het de vraag was in hoeverre een “chunk” moet worden aangemerkt
  als 'bevroren filet van een tonijn' of als 'ander visvlees'. Volgens het Hof was het
  fabricageproces (of de volgorde van versnijden) niet relevant voor de indeling. De
  Hoge Raad heeft op 8 november 2019 in de zaak 18/00768 arrest gewezen ter zake van de
  tariefindeling van ‘tonijnchunks’ waarbij het de vraag was of tonijnchunks moeten
  worden ingedeeld als ‘ander visvlees’ of als ‘bevroren filet van een tonijn’. De Hoge
  Raad heeft het beroep van belanghebbende in cassatie ongegrond verklaard.

 • In zaak C‑395/17 heeft het Hof van Justitie op 31 oktober 2019 geoordeeld ter zake
  van een verzoek van de Europese Commissie om vast te stellen dat het Koninkrijk der
  Nederlanden de verplichtingen niet is nagekomen die op hem rusten krachtens door niet
  te hebben voorzien in de compensatie van het verlies aan eigen middelen die hadden
  moeten zijn vastgesteld en voor de begroting van de Europese Unie. Volgens het Hof is
  het Koninkrijk der Nederlanden de verplichtingen niet nagekomen door het verlies aan
  eigen middelen niet te compenseren dat is ontstaan wegens de onregelmatige afgifte
  door de autoriteiten van Curaçao en Aruba van certificaten inzake goederenverkeer
  EUR.1 die bij de invoer van melkpoeder en rijst uit Curaçao en van gries en griesmeel
  uit Aruba zijn overlegd.

 • Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 11 juni 2019 uitspraak gedaan in hoger beroep in
  de gevoegde zaken 18/00231 tot en met 18/00234 met betrekking tot de indeling van
  schoonmaakdoekjes onder GN-onderverdeling 6003 3090 of in de GN-onderverdeling 6307
  1010. Het Hof is op basis van de Engelse en Franse taalversies van aantekening 7 op
  afdeling XI van de GN van oordeel dat geen sprake is van geconfectioneerde artikelen.
  Artikelen dienen te worden ingedeeld onder post 60.03. Beroep gegrond.