Jurisprudentie

 • Met zijn hogere voorziening verzoekt de Raad van de Europese Unie om vernietiging van
  het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 9 juni 2016, Growth Energy en
  Renewable Fuels Association/Raad (T‑276/13, EU:T:2016:340; hierna: „bestreden
  arrest”,), waarbij het Gerecht het door Growth Energy en Renewable Fuels Association
  ingestelde beroep tot nietigverklaring van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 157/2013
  van de Raad van 18 februari 2013 tot instelling van een definitief antidumpingrecht
  op bio-ethanol van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (PB 2013, L 49, blz.
  10; hierna: „Uitvoeringsverordening (EU) nr. 157/2013”) ontvankelijk heeft verklaard,
  en het Gerecht die verordening bovendien nietig heeft verklaard voor zover deze
  betrekking had op Patriot Renewable Fuels LLC, Plymouth Energy Company LLC, POET LLC
  en Platinum Ethanol LLC, producenten van bio-ethanol die lid zijn van Growth Energy
  en Renewable Fuels Association. Het Hof van Justitie heeft op 28 februari 2019 in de
  zaak C‑465/16 P het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 9 juni 2016,
  Growth Energy en Renewable Fuels Association/Raad (T‑276/13, EU:T:2016:340),
  vernietigd, behalve voor zover daarbij het beroep dat Growth Energy en Renewable
  Fuels Association op individuele basis als belanghebbende partijen in de procedure
  hebben ingesteld, is verworpen.

 • Met zijn hogere voorziening verzoekt de Raad van de Europese Unie om vernietiging van
  het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 9 juni 2016, Marquis Energy/Raad
  (T‑277/13,, niet gepubliceerd) waarbij het Gerecht het door Marquis Energy LLC
  ingestelde beroep tot nietigverklaring van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 157/2013
  van de Raad van 18 februari 2013 tot instelling van een definitief antidumpingrecht
  op bio-ethanol van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (PB 2013, L 49,
  www.inenuitvoer.nl 2013-229) ontvankelijk
  heeft verklaard, en het Gerecht die verordening bovendien nietig heeft verklaard voor
  zover deze betrekking had op Marquis Energy LLC. Het Hof van Justitie heeft op 28
  februari 2019 in de zaak C‑466/16 P het arrest van het Gerecht van de Europese Unie
  van 9 juni 2016, Marquis Energy/Raad vernietigd.

 • Belanghebbende heeft aangifte ten invoer gedaan voor twee e-bikes. De douanewaarde
  kan niet met toepassing van de transactiewaarde worden bepaald. Evenmin kan de
  transactiewaarde van identieke of soortgelijke goederen worden gehanteerd. Dan
  resteert de methode van redelijke middelen. Aan de hand van die methode - waarbij
  meer soepelheid wordt betracht in de bewijsvoering - is het Gerecht in eerste aanleg
  van Curaçao op 13 februari 2019 van oordeel dat de Inspecteur niet erin is geslaagd
  aannemelijk te maken dat hij de douanewaarde van de e-bikes niet te hoog heeft
  vastgesteld.

 • De Hoge Raad heeft op 22 februari 2019 in zaaknr. 18/01264 arrest gewezen op
  het beroep in cassatie van [X] B.V. te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de
  uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 13 februari 2018, nr. 17/00433,
  betreffende een ten aanzien van belanghebbende gegeven beschikking op een verzoek om
  terugbetaling van douanerechten. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie
  ongegrond.

 • De Rechtbank Noord-Holland heeft op 17 januari 2019 in de zaak onder nr. HAA 16/3076
  geoordeeld dat de antidumpingrechten niet wettelijk verschuldigd zijn. Gelet op
  overweging 30 van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 18
  januari 2017 in zaak C-365/15 (Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen) heeft
  eiseres recht op vergoeding van wettelijke rente vanaf de datum van betaling van het
  antidumpingrecht.