Tariefcontingenten

  • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/64 van 17 januari 2022 (PbEU L 11 van 18 januari 2022) heeft de Commissie de wijziging bekendgemaakt van de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2020/761 en (EU) 2020/1988 wat betreft het systeem voor het beheer van bepaalde tariefquota en de hoeveelheden die mogen worden ingevoerd in het kader van bepaalde tariefcontingenten.

  • In PbEU L 002 van 6 januari 2022 is een rectificatie opgenomen van Besluit (EU) 2021/515 van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Gemenebest Australië krachtens artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

  • In PbEU L 461 van 27 december 2021 is de mededeling bekend gemaakt dat de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Australië krachtens artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 2 december 2021 in werking getreden

  • De bijlagen bij Verordening (EU) nr. 1388/2013 van de Raad voorzagen in de autonome tariefcontingenten en werden tweejaarlijks aangepast. Aangezien de codes van de gecombineerde nomenclatuur zijn bijgewerkt in verband met de GS 2022 versie zou een groot aantal wijzigingen in Verordening (EU) nr. 1388/2013 moeten worden aangebracht. Omwille van de duidelijkheid en de transparantie moet die verordening derhalve in haar geheel worden vervangen. Bij Verordening (EU) 2021/2283 van 20 december 2021 heeft de Raad de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten bekend gemaakt en wordt bij deze verordening tevens de Verordening (EU) nr. 1388/2013 ingetrokken.

  • Bij Besluit (EU) 2021/2234 van 29 november 2021 (PbEU L 452 van 16 december 2021) heeft de Raad de sluiting bekend gemaakt, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Australië krachtens artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Ook Australië gaat akkoord en is het tevreden met de voorgestelde verbintenissen inzake tariefcontingent hoeveelheden die zijn aangegaan door de EU zonder het Verenigd Koninkrijk, maar enkele tariefcontingenten worden aangepast.