Algemeen douanerecht

  • In Tractatenblad 2019, 141 is het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken bekend gemaakt. In Tractatenblad 2021, 113 is bekend gemaakt dat voor wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, het Verdrag, dat eerder voor Nederland (het Europese deel en het Caribische deel) gold, vanaf 1 september 2021 voor het gehele Koninkrijk gelden.

  • In PbEU C 337 van 23 augustus 2012 heeft de Europese Commissie een bijgewerkte lijst bekendgemaakt van de door de lidstaten en het Verenigd Koninkrijk aangewezen douaneautoriteiten waar verzoeken om bindende oorsprongsinlichtingen (BOI) moeten worden ingediend of die bevoegd zijn deze inlichtingen te verstrekken.

  • Van 31 mei tot 3 juni 2021 werd door de Wereld Douane Organisatie (WDO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gezamenlijk een virtuele workshop over douanewaarde en verrekenprijzen georganiseerd.

  • Het Technisch Comité voor douanewaarde heeft onlangs twee instrumenten aangenomen betreffende royalty's en licentievergoedingen op grond van de WTO-overeenkomst inzake douanewaarde en de wijze waarop de douanewaarde van geïmporteerde goederen met respectievelijk het eigen handelsmerk van de koper moet worden bepaald.

  • Belanghebbende heeft een aangifte ten invoer gedaan van een personenauto en is daarbij uitgegaan van de koopprijs van USD 2.800, zoals vermeld op de ‘bill of sale’ van 26 november 2018. De Inspecteur heeft ter vaststelling van de douanewaarde de prijs van USD 2.800 niet geaccepteerd en is uitgegaan van een transactiewaarde van USD 3.200. Ter onderbouwing daarvan heeft de Inspecteur gewezen op de aankoopprijs van de auto van USD 3.200 door de verkoper op 1 november 2018. Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft op 31 maart 2021 in zaaknummer CUR202003486 geoordeeld dat de Inspecteur daarmee erin is geslaagd aannemelijk te maken dat hij de douanewaarde van de auto niet te hoog heeft vastgesteld.