Algemeen douanerecht

  • Bij Verordening (EU) 2021/2278 van 20 december 2021 heeft de Raad de schorsing bekend gemaakt van de in artikel 56, lid 2, punt c), van Verordening (EU) nr. 952/2013 bedoelde rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten per 1 januari 2022. Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten is veelvuldig gewijzigd. Daarbij is tevens de Verordening (EU) nr. 1387/2013 ingetrokken.

  • In Tractatenblad 2019, 141 is het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken bekend gemaakt. In Tractatenblad 2021, 113 is bekend gemaakt dat voor wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, het Verdrag, dat eerder voor Nederland (het Europese deel en het Caribische deel) gold, vanaf 1 september 2021 voor het gehele Koninkrijk gelden.

  • In PbEU C 337 van 23 augustus 2012 heeft de Europese Commissie een bijgewerkte lijst bekendgemaakt van de door de lidstaten en het Verenigd Koninkrijk aangewezen douaneautoriteiten waar verzoeken om bindende oorsprongsinlichtingen (BOI) moeten worden ingediend of die bevoegd zijn deze inlichtingen te verstrekken.

  • Van 31 mei tot 3 juni 2021 werd door de Wereld Douane Organisatie (WDO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gezamenlijk een virtuele workshop over douanewaarde en verrekenprijzen georganiseerd.

  • Het Technisch Comité voor douanewaarde heeft onlangs twee instrumenten aangenomen betreffende royalty's en licentievergoedingen op grond van de WTO-overeenkomst inzake douanewaarde en de wijze waarop de douanewaarde van geïmporteerde goederen met respectievelijk het eigen handelsmerk van de koper moet worden bepaald.