Verbruiksbelastingen

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft de Eerste en Tweede Kamer een brief gezonden
  met het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 juli 2019 te Brussel. Bij
  dit verslag is, conform de afspraken omtrent EU-informatievoorziening, tevens
  bijgevoegd het kwartaaloverzicht van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen op het
  terrein van het Ministerie van Financiën. De relevante voorstellen, alsmede de stand
  van zaken, treft u hieronder aan.

 • Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft recent antwoorden
  gegeven op de vragen van het lid Moorlag (PvdA) over het betalen van invoerrechten en
  btw aan de deur. Uit de antwoorden blijkt onder meer een sterke toename van
  internationale e-commerce en een toenemend vertrouwen van consumenten daarin. Dit
  leidt ook tot een toename van het aantal postzendingen waarvoor invoerrechten en btw
  dient te worden betaald. Vanuit een doelmatigheidsoogpunt kan het daarom de voorkeur
  hebben om pakketten te laten halen bij een PostNL-locatie. Ontvangers zijn namelijk
  vaak niet geïnformeerd over het feit dat invoerrechten moeten worden betaald en zijn
  niet bereid om deze alsnog te betalen of zijn daar op het bezorgmoment niet toe in
  staat. PostNL heeft in haar algemene voorwaarden opgenomen dat poststukken in
  beginsel op het adres van de geadresseerde moeten worden afgeleverd, tenzij dit
  redelijkerwijs niet van haar gevergd kan worden. PostNL handelt hiermee niet in
  strijd met wet- en regelgeving. De vragen en antwoorden treft u hieronder aan.

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft de Tweede Kamer schriftelijk antwoord gegeven
  op de feitelijke vragen over de verantwoordingsstukken. Het gaat daarbij om
  antwoorden op vragen over de Staat van de Rijksverantwoording, het Financieel
  Jaarverslag Rijk, de Nationale Verklaring, het Jaarverslag en het
  Verantwoordingsonderzoek HIX. In antwoord op vragen over laatstgenoemd
  verantwoordingsdocument is door de Minister aangegeven dat het doorvoeren van
  btw-tariefsaanpassingen beperkt zijn en dat tot 1 oktober 2022 een aanpassing niet
  meer mogelijk is binnen de huidige automatiseringssystemen. De volledige tekst van
  het antwoord op deze vraag treft u hieronder aan.

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft de Tweede Kamer schriftelijk antwoord gegeven
  op de feitelijke vragen over de verantwoordingsstukken. Het gaat daarbij om
  antwoorden op vragen over de Staat van de Rijksverantwoording, het Financieel
  Jaarverslag Rijk, de Nationale Verklaring, het Jaarverslag en het
  Verantwoordingsonderzoek HIX. In de antwoorden op vragen over het Jaarverslag wordt
  onder meer ingegaan op het nieuwe btw-identificatienummer per 1 januari 2020 en de
  gevolgen daarvan voor de facturering bij intracommunautair handelen, voor ondernemers
  die gebruik maken van de mini one stop shop (MOSS), alsmede voor ondernemers die in
  voorkomende gevallen het nieuwe btw-identificatienummer moeten vermelden op hun
  website als daarop goederen of diensten worden aangeboden. De vragen en antwoorden
  treft u hieronder aan.

 • Staatssecretaris Snel van Financiën heeft naar aanleiding van diverse berichten in de
  media de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd over de aanpak van btw-fraude. In de
  brief is een korte impressie opgenomen over de Nederlandse aanpak van de bestrijding
  van btw-fraude op operationeel en politiek niveau alsmede binnen de internationale
  samenwerking. Ook wordt ingegaan op de nieuwe ideeën van de Europese Commissie over
  de aanpak van deze fraude. Nederland is kritisch op het door de Europese Commissie
  voorgestelde definitieve systeem. Hiermee zou de btw-fraude niet worden voorkomen
  maar mogelijk zelfs worden vergroot. Ook leidt het voorstel volgens de
  staatssecretaris niet tot de nagestreefde vereenvoudiging voor het bedrijfsleven.
  Nederland investeert liever in effectieve fraudebestrijding waarbij het bonafide
  bedrijfsleven zo min mogelijk last ondervindt. De volledige tekst van brief aan de
  Tweede Kamer treft u onderstaand aan.