Verbruiksbelastingen

  • Op 13 februari 2023 is de nieuwe Horizontale Accijnsrichtlijn (Richtlijn (EU) 2020/262 van de Raad van 19 december 2019) geheel in werking getreden. Als gevolg daarvan zijn in de Beleidsregels accijnswetgeving een aantal begrippen en als gevolg daarvan ook een aantal onderdelen van deze beleidsregels aangepast. De aangepast beleidsregels zijn gepubliceerd in de Staatscourant 2023, 11419.

  • Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft mede namens de staatssecretaris van Financiën recent antwoord gegeven op de Kamervragen van de leden Paulusma en Romke de Jong (beiden D66) over het toepasselijke btw-tarief op menselijke geslachtscellen. In de beantwoording wordt onder meer aangegeven dat in Nederland weliswaar gebruik is gemaakt van de ruimte die de Btw-richtlijn biedt voor een verlaagd tarief, maar dat deze richtlijn geen ruimte biedt om het verlaagde tarief toe te passen op geslachtscellen die voor reproductieve doeleinden bij mensen worden geleverd. Zodoende is hierop het algemene btw-tarief van 21% van toepassing. Daarnaast wordt opgemerkt dat de Btw-richtlijn enkel een btw-vrijstelling toestaat voor de levering van menselijke organen, menselijk bloed en moedermelk. Daarmee valt levering van menselijke geslachtscellen ook niet onder de reikwijdte van deze vrijstellingsbepaling. Een eventuele aanpassing van de Btw-richtlijn vereist de instemming van alle lidstaten en vergt in de regel een langdurig Europees wetgevingstraject die op dit moment niet wordt voorzien.

    De tekst van de Kamervragen en antwoorden treft u hieronder aan.

  • Staatssecretaris Van Rij van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft onlangs het evaluatierapport van het verlaagde btw-tarief aan de Tweede Kamer gezonden. Aan Dialogic & Significant Public is gevraagd om het verlaagde btw-tarief in brede zin te evalueren. Dit verlaagde btw-tarief was – ondanks de lange bestaansgeschiedenis - nog niet eerder breed geëvalueerd. De evaluatie is in september 2022 gestart en vloeit voort uit de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE). Die regeling stelt dat de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid periodiek moeten worden geëvalueerd en dat voor fiscale regelingen de vragen uit het toetsingskader fiscale regelingen beantwoord moeten worden. Conform dit toetsingskader is door de onderzoekers bekeken of de fiscale regeling een helder beschreven doel heeft, of overheidsingrijpen wenselijk is en of het gekozen instrument geschikt is. Naast het evaluatierapport bied de staatssecretaris de Tweede Kamer ook de mogelijkheid tot een technische briefing over dit onderzoek, waarbij toelichting wordt gegeven door de onderzoekers. Daarnaast wordt in de brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat het kabinet het belangrijk vindt om resultaten van deze evaluatie en de aanbevelingen zorgvuldig te bestuderen en dat het voor Prinsjesdag komt met een inhoudelijke reactie op dit rapport.

    ( )

  • Staatssecretaris Van Rij van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft recent een brief aan de Tweede Kamer gezonden naar aanleiding van het door de Europese Commissie gepubliceerde rapport “VAT Gap in the EU, report 2022”. Dit betreft een jaarlijks rapport met een update over het btw-gat in de Europese Unie en individuele lidstaten. Uit dit rapport kan onder meer worden afgeleid of maatregelen die in de EU of lidstaten op het terrein van de btw zijn genomen doeltreffend zijn. In de brief aan de Tweede Kamer wordt ingegaan op de uitkomsten van het rapport voor zowel de EU als voor Nederland, de werkwijze van de Belastingdienst in Nederland en er wordt een blik geworpen op de toekomst. Hierbij wordt een splitsing gemaakt tussen het btw-nalevings-gat en het btw-beleids-gat. Het btw-nalevings-gat ziet op het verschil tussen de belastingopbrengsten die zouden worden geïnd bij volledige naleving van de wet- en regelgeving en de werkelijke opbrengsten. Het btw-beleids-gat ziet op de misgelopen btw-inkomsten door het hebben van verlaagde btw-tarieven (waaronder het nultarief) en vrijstellingen. De volledige tekst van de brief aan de Tweede Kamer treft u hieronder aan.

  • Met ingang van 13 februari 2023 kan het vervoer van accijnsgoederen tussen 2 lidstaten en waarbij de accijns al betaald is in de lidstaat van vertrek niet meer plaatsvinden met het papieren Vereenvoudigd Administratief Geleidedocument (VAGD). Dit wordt veraccijnsd vervoer genoemd.