Verbruiksbelastingen

  • Op 13 februari 2023 treedt de nieuwe horizontale accijnsrichtlijn, de richtlijn 2020-262, in werking. Deze nieuwe richtlijn vervangt dan de huidige richtlijn 2008/118.

  • Op Prinsjesdag is het zogenoemde pakket Belastingplan 2023 ingediend bij de Tweede Kamer. Al met al zijn in dit pakket zeven wetsvoorstellen opgenomen, waaronder het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023). Dit wetsvoorstel bevat het inkomensbeleid voor het komende jaar en fiscale maatregelen met (budgettaire) gevolgen die samenhangen met de begroting voor het jaar 2023. Er wordt onder meer voorgesteld het btw-tarief voor zonnepanelen op woningen te verlagen naar 0%. Dit leidt zowel voor particulieren met zonnepanelen als voor de Belastingdienst tot vereenvoudiging doordat deze particulieren toch al de betaalde btw terug kunnen vragen als zij als ondernemer btw-aangifte doen. De voorgestelde wettekst, de memorie van toelichting en de artikelsgewijze toelichting treft u hieronder aan.

  • Op Prinsjesdag is het zogenoemde pakket Belastingplan 2023 ingediend bij de Tweede Kamer. Al met al zijn in dit pakket zeven wetsvoorstellen opgenomen, waaronder het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023). Dit wetsvoorstel bevat het inkomensbeleid voor het komende jaar en fiscale maatregelen met (budgettaire) gevolgen die samenhangen met de begroting voor het jaar 2023. Er wordt onder meer voorgestelde om te bewerkstellingen dat een eerder door regering wenselijk geachte situatie wettelijk wordt verankerd, namelijk dat het algemene btw-tarief van toepassing is op de levering van met lachgas gevulde patronen. Ingevolge deze voorgestelde maatregel geldt het algemene btw-tarief ongeacht de aanwending van het lachgas door de afnemer (behoudens de toepassing van een specifieke uitzondering voor de levering van lachgas dat kwalificeert als geneesmiddel). De voorgestelde wettekst, de memorie van toelichting en de artikelsgewijze toelichting treft u hieronder aan.

  • Staatssecretaris Van Rij van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft d.d. 1 juli 2022 het beleidsbesluit gewijzigd dat betrekking heeft op de vaste inrichting. Voor de btw-heffing is het van belang vast te stellen of een ondernemer die de zetel van zijn bedrijfsuitoefening in het buitenland heeft in Nederland beschikt over een vaste inrichting. De aanwezigheid van zo’n vaste inrichting is onder meer relevant voor de btw-heffing bij prestaties die de vaste inrichting aan derden verricht en het doen van btw-aangifte voor deze prestaties. Verder is het beschikken over een vaste inrichting in Nederland onder andere van belang voor de btw-aftrek bij de vaste inrichting en het al dan niet verleggen van de btw-heffing naar Nederlandse ondernemers die prestaties afnemen van de buitenlandse ondernemer. Dit beleidsbesluit (nr. 2022-13545, Staatscourant 2022, 16197) wijzigt de onderdelen 1, 3 en 4 van het eerdere besluit over de vaste inrichting.

  • Minister Kaag van Financiën heeft de Tweede Kamer het verslag aangeboden van de Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 juni 2022 te Luxemburg. Bij dit verslag is, conform de afspraken omtrent EU-informatievoorziening, ook het kwartaaloverzicht opgenomen van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen op het terrein van het ministerie van Financiën. De relevante btw-voorstellen, alsmede een korte omschrijving van het voorstel en de stand van zaken, treft u hieronder aan.