Verbruiksbelastingen

  • Staassecretaris Van Rij van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft recent antwoord gegeven op de Kamervragen van het lid Idsinga (VVD) over Operation Admiral en de handhaving op btw-carrouselfraude. In de beantwoording wordt onder meer aangegeven dat er geen (recente) schatting is van de totale omvang van btw-carrouselfraude in de EU. Wel voert de Europese Commissie ieder jaar onderzoek uit naar het btw-compliance-gat; het verschil tussen verwachte en daadwerkelijk geïnde btw van de EU-landen. Volgens dit rapport heeft Nederland in 2020 een relatief klein verschil tussen verwachte en geïnde btw-inkomsten van 2,8% (1,7 miljard euro). Hiervan is slechts een gedeelte hiervan toe te rekenen aan btw-carrouselfraude en daarom voor de staatssecretaris geen aanleiding om nader onderzoek te doen. Ook wordt opgemerkt dat ervoor wordt gewaakt de aanpak van belastingfraude te zien als een business case, dit zou niet passen in de uitvoerings- en handhavingsstrategie van de Belastingdienst. De Belastingdienst en de FIOD zetten zich vanuit het toezicht en de opsporing in voor een effectieve aanpak van btw- carrouselfraude, waarbij de inzet is gericht op het behandelen van mogelijke fraudesignalen en het voorkomen van fraude. Voorbeelden daarvan zijn voorlichtings- en waarschuwingsbrieven waarmee wordt getracht te voorkomen dat bonafide ondernemers in een carrouselketen terecht komen, alsmede het snel intrekken van btw-nummers van bedrijven in de fraudeketen. De Kamervragen en antwoorden treft u hieronder aan.

  • De nieuwe Europese 'Horizontale accijnsrichtlijn' (2020/262) gaat op 13 februari 2023 volledig in werking. Dit heeft gevolgen voor het vervoer van accijnsgoederen die reeds zijn uitgeslagen tot verbruik indien dat vervoer tussen of door 2 of meer EU-lidstaten plaatsvindt. Dit wordt veraccijnsd vervoer genoemd omdat van deze accijnsgoederen de accijns al betaald is in het land waar het vervoer aanvangt. Met ingang van 13 februari 2023 moet het berichtenverkeer voor dit veraccijnsd vervoer via EMCS plaatsvinden. Hiervoor moet een nieuwe versie van EMCS (Excise Movement and control System) voor in gebruik genomen worden.

  • Indien er accijnsgoederen waarvan de accijns in Nederland al betaald is worden ingeslagen in een accijnsgoederenplaats (AGP) is er teruggaaf van accijns mogelijk. Hetzelfde geldt voor de inslag van alcoholvrije dranken in een Inrichting voor verbruiksbelastinggoederen (IVV). Daarbij is er teruggaaf van verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken mogelijk.

  • De nieuwe Europese 'Horizontale accijnsrichtlijn' (Verordening 2020/262) gaat op 13 februari 2023 volledig in werking. Een gevolg daarvan is dat het berichtenverkeer voor het vervoer van accijnsgoederen onder schorsing van accijns met een nieuwe versie van EMCS (Excise Movement and control System) moet gaan plaatsvinden.

  • De Europese Commissie heeft recent een reeks maatregelen voorgesteld om het btw-stelsel van de EU te moderniseren, fraudebestendiger en bedrijfsvriendelijker te maken door digitalisering te omarmen en te bevorderen. Het voorstel is ook bedoeld om btw-gerelateerde problemen aan te pakken die het gevolg zijn van de ontwikkeling van de platformeconomie.