Verbruiksbelastingen

 • Op 1 augustus 2017 zijn de EU-regels voor het denatureren van alcohol aangepast. Het
  denatureren van alcohol heeft als doel het ongeschikt maken van alcohol voor
  menselijke consumptie zodat er gebruik kan worden gemaakt van vrijstelling van
  accijns. Op 25 januari 2018 is hier al een nieuwsbericht geplaatst met dit onderwerp.
  Naar aanleiding van vragen vanuit het bedrijfsleven heeft de douane de nieuwsbrief
  waarin het denatureren behandeld wordt aangepast. De aanpassing heeft met name
  betrekking op de vraag wanneer een product aangemerkt kan worden als niet meer
  bestemd is voor menselijke consumptie.

 • Op Prinsjesdag heeft de staatssecretaris Snel van Financiën het zogenoemde pakket
  Belastingplan 2019 naar de Tweede Kamer gezonden. Het pakket bestaat uit zeven
  wetsvoorstellen waaronder het wetsvoorstel Belastingplan 2019, het wetsvoorstel
  Overige Fiscale Maatregelen 2019 en het wetsvoorstel Wet Implementatie artikel 1
  richtlijn elektronische handel. In het wetsvoorstel Wet implementatie van artikel 1
  van de richtlijn elektronische handel worden een viertal maatregelen geïmplementeerd
  die het verrichten van grensoverschrijdende digitale diensten aan consumenten
  vereenvoudigen voor ondernemers.

 • De vaste commissie voor Financiën heeft op 27 september 2018 een aantal vragen en
  opmerkingen voorgelegd aan de minister en staatssecretaris van Financiën over het
  verslag van de informele Eurogroep/Ecofinraad van 7 en 8 september 2018 en over de
  agenda van de Eurogroep en Ecofinraad op 1 en 2 oktober 2018. In de beantwoording van
  deze vragen wordt door minister Hoekstra van Financiën onder meer ingegaan op a. de
  verbeterpunten met betrekking tot de regels voor grensoverschrijdend handelen voor
  ondernemers, b. het gebruik van het btw-identificatienummer, c. de stand van zaken
  omtrent het btw e-publications dossier, en d. de gevolgen van het in de Ecofin van
  december 2017 aangenomen e-commerce pakket. De antwoorden van de Minister treft u
  hieronder aan.

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en
  Ecofinraad van 1 en 2 oktober in Brussel naar de Eerste en Tweede Kamer gezonden.
  Hieruit blijkt dat het Bulgaarse voorzitterschap opnieuw een akkoord wil bereiken
  over zogenaamde quick fixes voor de btw. Het voorstel omvat twee onderdelen. In het
  eerste onderdeel is opgenomen dat het bestemmingslandbeginsel het uitgangspunt is
  voor het definitieve btw-systeem. Het tweede onderdeel benoemt vijf verbeterpunten
  ten aanzien van het bestaande btw-systeem. Nederland stemt in met het voorstel. De
  toelichting op dit agendapunt in de geannoteerde agenda treft u hieronder aan.

 • Op Prinsjesdag heeft de staatssecretaris van Financiën het zogenoemde pakket
  Belastingplan 2019 naar de Tweede Kamer gezonden. Het pakket bestaat uit zeven
  wetsvoorstellen waaronder het wetsvoorstel Belastingplan 2019, het wetsvoorstel
  Overige Fiscale Maatregelen 2019 en het wetsvoorstel Wet Implementatie artikel 1
  richtlijn elektronische handel. In het wetsvoorstel Belastingplan 2019 stelt het
  kabinet voor om met ingang van 1 januari 2019 het verlaagde btw-tarief te verhogen
  van 6% naar 9%. Deze maatregel past in het streven dat gericht is op een schuif in de
  belastingmix van directe naar indirecte belastingen. De verhoging van het btw-tarief
  is direct verbonden met voorstellen die zien op structurele verlaging van de
  belastingen op inkomen. Daarbij wordt geen aanvullende wetgeving opgenomen voor de
  overgangssituaties rondom de tariefswijziging. De memorie van toelichting, de
  voorgestelde wettekst en de artikelsgewijze toelichting treft u hieronder aan.