Preferentiële regelingen

 • In PbEU L22 is het Besluit (EU) 2019/1355 van de Raad van 15 juli 2019
  gepubliceerd betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het
  EPO-comité dat is opgericht bij de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst
  tussen Ivoorkust, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,
  anderzijds, over de vaststelling van Protocol 1 betreffende de definitie van het
  begrip “producten van oorsprong” en de methoden van administratieve samenwerking. In
  PbEU L 9 is een rectificatie bekendgemaakt.

 • De Raad heeft op 10 januari 2020 in PbEU L 6 Besluit (EU) 2020/13 van 19
  december 2019 gepubliceerd met betrekking tot de wijziging van de
  onderhandelingsrichtsnoeren voor de onderhandelingen over economische
  partnerschapsovereenkomsten met de landen en regio’s in Afrika, het Caribisch gebied
  en de Stille Oceaan, voor zover die onder de bevoegdheid van de Unie vallen. Bij
  Besluit (EU) 2020/14 hebben de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten,
  in het kader van de Raad bijeen, op 19 december 2019 de Europese Commissie gemachtigd
  om, namens de lidstaten, te onderhandelen over economische
  partnerschapsovereenkomsten tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en
  de landen en regio’s in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, anderzijds,
  voor zover die onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen.

 • Bij Besluit (EU) 2019/2198 van 25 november 2019 (PbEU L 339 van 30 december
  2019) heeft de Raad inzake het namens de Europese Unie in het bij de Regionale
  Conventie betreffende de pan-Euromediterrane preferentiële oorsprongsregels
  opgerichte Gemengd Comité in te nemen standpunt gepubliceerd over de wijziging van de
  conventie.

 • Bij Besluit (EU) 2019/2196 van 19 december 2019 (PbEU L 337 van 30 december
  2019) heeft de Raad de wijziging gepubliceerd van Besluit 2013/755/EU betreffende de
  associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (“LGO-besluit”).

 • In PbEU L 336 van 30 december 2019 is het Besluit (EU) 2019/2249 van 19 december 2019
  vvan de Raad gepubliceerd betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet
  worden ingenomen in de Commissie Oorsprongsregels van de Wereldhandelsorganisatie.
  Het voorgestelde standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen strekt ertoe de
  transparantie van wet- en regelgeving en praktijken ten aanzien van
  niet-preferentiële oorsprongsregels te verbeteren door middel van regels voor de
  verplichte of vrijwillige kennisgeving door leden van de Wereldhandelsorganisatie
  (WTO) van hun niet- preferentiële oorsprongsregels via modelformulieren. Dit zal tot
  duidelijkere en meer voorspelbare oorsprongsregels leiden en het internationale
  handelsverkeer vergemakkelijken.