Jurisprudentie

 • De advocaat-generaal (A-G) heeft op 29 juni 2018 geconcludeerd in de zaak onder nr.
  17/01695 dat uit de stukken van het geding volgt dat op dat moment aan alle
  voorwaarden voor toepassing van het preferentiële tarief is voldaan. Dit brengt
  volgens de A-G mee dat de Inspecteur gehouden was in het onderhavige geval het
  preferentiële tarief toe te passen. De A-G sluit zich dus aan bij de door de
  Rechtbank gebezigde gronden. Het cassatieberoep van de staatssecretaris van Financiën
  is in haar visie ongegron.

  .

 • In geschil is of de douanewaarde voor bepaalde vruchtensappen moet worden bepaald aan
  de hand van de transactiewaardemethode of aan de hand van de terugrekenmethode. De
  Rechtbank Noord-Holland heeft in zaaknummers HAA 16/1503 en HAA 16/1504 op 19 juli
  2018 geoordeeld dat de werkelijke economische waarde van de vruchtensappen ten tijde
  van de invoer niet kon worden vastgesteld op basis van de transactie tussen de
  betrokken ondernemingen.

 • Het Gerechtshof Amsterdam heeft in de zaken onder nrs. 16/00536 en 16/00537op 28 juni
  2018 uitspraak gedaan in het hoger beroep in de zaken met kenmerken HAA 13/4953 en
  13/4954 van de rechtbank Noord-Holland. Voor wat betreft de douanewaarde heeft het
  Hof geoordeeld dat het onbekend is wat de kwaliteit en de spreiding in
  transactiewaarden van de onderwerpelijke invoerzendingen is geweest. Het toepassen
  van genoemde gemiddelden is naar ’s Hofs oordeel in de gegeven omstandigheden
  alleszins redelijk, te meer nu de inspecteur zich in casu niet – zoals gebruikelijk –
  heeft beperkt tot CBS-gegevens, maar ook acht heeft geslagen op gemiddelden uit
  Nederlandse en Duitse invoersystemen en de waarden uit laatstgenoemde bronnen heeft
  toegepast indien dat voor belanghebbende een gunstiger resultaat opleverde dan de
  gegevens van het CBS. Het hoger beroep van belanghebbende faalt in zoverre. Met
  betrekking tot de oorsprong stelt het Hof dat de stukken van het geding niet tot een
  andere conclusie leiden dan dat er nimmer transacties hebben plaatsgevonden tussen de
  (vermeende) Bengaalse producenten enerzijds en [Y AB] en [A Ltd] anderzijds. Uit deze
  vaststelling volgt reeds dat de Form A’s niet kunnen dienen als bewijs van de
  preferentiële Bengaalse oorsprong.

 • De Rechtbank Noord-Holland heeft in de zaak 16/4149 op 4 juli 2018 geoordeeld dat bij
  de beoordeling of een strijkijzer en een strijkplankovertrek bij elkaar horen en
  bestemd zijn om in de kleinhandel als één geheel te worden verkocht, de goederen niet
  als stel of assortiment kunnen worden aangemerkt. Bij de beoordeling of goederen bij
  elkaar horen en bestemd zijn om in de kleinhandel als één geheel te worden verkocht,
  is van belang hoe ze in de kleinhandel normaliter worden aangeboden. Niet kan worden
  afgeleid dat alle goederen die aan de consument worden gepresenteerd als een geheel
  als een stel of assortiment moeten worden aangemerkt. Het gelijk is aan de
  inspecteur.

 • Het Hof van Justitie heeft op 25 juli 2018 in zaak C‑445/17 arrest gewezen
  betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing ter zake van de uitlegging van
  de tariefposten 87.03, 87.04 en 87.05van de gecombineerde nomenclatuur over de
  tariefindeling van een lijkwagen. Het Hof heeft daarover geoordeeld dat de GN aldus
  moet worden uitgelegd dat lijkwagens als aan de orde in het hoofdgeding moeten worden
  ingedeeld onder GN-post 87.03.