Algemeen douanetarief

 • De Wereld Douane Organisatie heeft onlangs op haar website de besluiten bekendgemaakt
  die het Comité voor het Geharmoniseerde Systeem heeft genomen tijdens zijn 64e
  zitting (september 2019). De besluiten zijn gepresenteerd in een drietal overzichten,
  te weten een overzicht met indelingsadviezen (tariferingen), besluiten tot indeling
  van bepaalde goederen en een overzicht van gewijzigde toelichtingen.

  De nieuwe indelingsadviezen (tariferingen) of aanpassingen van bestaande
  indelingsadviezen zien op de indeling van bepaalde producten onder de
  onderverdelingen 2106.90, 2309.90, 2936.23, 2936.28, 2936.29, 3003.20, 3822.00,
  3921.90, 3924.90, 7323.99, 9022.90 en 9403.90.

  De wijzigingen op de toelichtingen zien op post 21.06, bijlage bij hoofdstuk 29, post
  30.03, 30.04, 39.23, 39.24, 39.26, 72.04, 73.23, 73.26 en 87.16.

  De nieuwe indelingsbesluiten zien op de indeling van bepaalde producten onder de
  onderverdelingen 0410.00, 1806.32, 2106.90, 2403.99, 2711.19, 7004.90, 7208.51,
  7208.52, 7312.10, 8415.90, 8421.21, 8501.62, 8517.12, 8703.2 of 8703.3, 8708.99,
  8802.20, 9026.20, 9027.20, 9028.90 en 9503.00.

 • Bij Besluit (EU) 2019/2145 van 5 december 2019 heeft de Raad de sluiting bekend
  gemaakt, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen
  de Europese Unie en Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties voor vlees van
  pluimvee en bereidingen daarvan, waarin wordt voorzien door de Associatieovereenkomst
  tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun
  lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

 • In PbEU L 300 van 21 november 2019 is wederom een rectificatie opgenomen met
  betrekking tot de GN 2020. De rectificatie komt daarmee in plaats van de rectificatie
  die werd gepubliceerd in PbEU L 296 en die een onjuistheid bleek te
  bevatten..

 • In PbEU C 387 van 15 november 2019 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU op
  diverse GN onderverdelingen op post 95.03. De wijziging betreft een verduidelijking
  met betrekking tot de indeling van blokken bedoeld om een constructie te bouwen, en
  die bijvoorbeeld voorzien zijn van pennen en gaten om ze samen te houden dan wel
  louter platte vlakken hebben die op elkaar worden geplaatst.

 • In PbEU 296 is een rectificatie opgenomen ter zake van de titel van de
  Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1776 van de Commissie van 9 oktober 2019 tot
  wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking
  tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief.