Nieuws

  • In de zaak 21/00208 heeft het Hof Amsterdam op 12 mei 2022 de uitspraak van de rechtbank bevestigd en geoordeeld dat de maatvoering van de geheugenkaartjes specifiek is afgestemd op de maatvoering van de behuizing, zodat zij na samenvoeging één geheel vormen. Dit brengt met zich dat de rechtbank met juistheid heeft geoordeeld dat de behuizingen, met toepassing van de indelingsregels 1 en 6, dienen te worden ingedeeld onder post 8523, in GN-onderverdeling 8523 51 10.

  • Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 12 mei 2022 in de zaak 21/00265 geoordeeld ter zake van de indeling van zogenoemde Travel Message Channel (TMC) receivers. Op 14 augustus 2013 is Uitvoeringsverordening (EU) nr. 710/2013 in werking getreden. Zoals reeds vastgesteld door de rechtbank betreft deze verordening de onderhavige TMC-ontvanger. Uit de verordening volgt dat indeling dient plaats te vinden onder GN-onderverdeling 8517 69 39. Het Hof de indeling onder GN-onderverdeling 8517 69 39 juist, zodat geen aanleiding bestaat om op de voet van artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie een vraag voor te leggen aan het Hof van Justitie met betrekking tot de geldigheid van Uitvoeringsverordening 710/2013.

  • Een gewasbeschermingsmiddel mag alleen worden ingevoerd wanneer het overeenkomstig de communautaire bepalingen is toegelaten. Er is een tijdelijke vrijstelling verleend voor Apron XL en Exirel.

  • In PbEU C 223 van 8 juni 2022 heeft de Commisie een bericht bekendgemaakt van de opening van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de antisubsidiemaatregelen die van toepassing zijn op de invoer van bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of ander gelegeerd staal van oorsprong uit de Volksrepubliek China.

  • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/894 van 7 juni 2022 (PbEU L 155 van 8 juni 2022) heeft de Commissie de opening bekend gemaakt van een onderzoek naar de mogelijke ontwijking van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/141 ingestelde antidumpingmaatregelen ten aanzien van de invoer van bepaalde roestvrijstalen hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, al dan niet afgewerkt, van oorsprong uit de Volksrepubliek China. Het gaat daarbij om de invoer van uit Maleisië verzonden bepaalde roestvrijstalen hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, al dan niet afgewerkt, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Maleisië. Commissie stelt registratie in van deze invoer.