Nieuws

  • Er zijn bepalingen vastgesteld betreffende gelijkwaardige voorschriften voor het binnenbrengen in de Unie van vruchten van Citrus sinensis Pers. van oorsprong uit Israël. Op het fytosanitair certificaat moeten voorgeschreven vermeldingen staan.

  • Bij Besluit nr. 1/2022 van de Stabilisatie- en associatieraad EU-Kosovo van 29 april 2022 (PbEU L 252 van 30 september 2022) is de wijziging gepubliceerd van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo anderzijds, door de vervanging van protocol III betreffende het begrip “producten van oorsprong”

  • Volgens de rechtbank moesten de producten in het geding als “Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen” worden aangemerkt. De rechtbank volgde daarmee eiseres in haar standpunt dat de indeling daarvan, dient plaats te vinden onder post 73.07. Voor de heffing van antidumpingrechten is dan geen plaats, waaruit voortvloeit dat ook voor het in rekening gebrachte bedrag ter zake van rente op achterstallen geen plaats is. Het Gerechtshof Amsterdam heeft echter op 14 juni 2022 in zaaknummer 21/00224 in hoger beroep geoordeeld dat de “pijpnippels” uitsluitend vatbaar zijn voor indeling onder post 73.06. Bij deze stand van het geding is tussen partijen niet in geschil dat indeling dient plaats te vinden in de GN-onderverdelingen 7306 3041 (indien verzinkt) en 7306 3049 (indien niet verzinkt), zodat belanghebbende terecht is uitgenodigd tot betaling van antidumpingrechten. De slotsom is dat het hoger beroep van de inspecteur gegrond is en dat de uitspraak van de rechtbank dient te worden vernietigd.

  • Er is wijziging gebracht in Verordening (EU) 2022/109 tot vaststelling, voor 2022, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vissersvaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn.

  • Opnieuw hebben het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten de Europese Commissie in kennis gesteld van uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee.

    De binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee, levende producten van pluimvee en vers vlees van pluimvee en vederwild uit de gebieden waarvoor door de veterinaire autoriteiten van de genoemde landen beperkende maatregelen zijn vastgesteld in verband met de recente uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza, mag daarom niet langer worden toegestaan.