Nieuws

  • De lijsten van voor invoer van dieren en dierlijke producten toegestane derde landen worden nu onder meer gewijzigd in verband met de residu status van bepaalde landen en de epidemiologische situatie op het grondgebied van bepaalde landen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza (HPAI). Tevens worden sommige modellen van de bij invoer voorgeschreven gezondheidscertificaten aangepast.

  • Een gewasbeschermingsmiddel mag alleen worden ingevoerd wanneer het overeenkomstig de communautaire bepalingen is toegelaten. De goedkeuring van de werkzame stof Purpureocillium lilacinum stam 251, is verlengd.

  • De Brexit is al langere tijd een feit, maar er zijn nog steeds ontwikkelingen op het gebied van Douane die voortvloeien uit de Brexit. In onderstaand overzicht is een samenvatting weergegeven van de publicaties in de maand december 2021.

  • Italië heeft de Europese Commissie in kennis gesteld van een uitbraak van Afrikaanse varkenspest in de regio Piemonte.

    Om de risico’s als gevolg van uitbraak te beperken, mag Italië verplaatsingen van zendingen van in de besmette zone gehouden varkens en producten daarvan naar andere lidstaten en derde landen in ieder geval tot en met 7 april 2022 niet langer toestaan.

  • In PbEU L 002 van 6 januari 2022 is een rectificatie opgenomen van Besluit (EU) 2021/515 van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Gemenebest Australië krachtens artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.