Hoofdstuk 49

Artikelen van de uitgeverij, van de pers of van een andere grafische industrie; geschreven of getypte teksten en plannen

 

ARTIKELEN VAN DE UITGEVERIJ, VAN DE PERS OF VAN EEN ANDERE GRAFISCHE INDUSTRIE; GESCHREVEN OF GETYPTE TEKSTEN EN PLANNEN

 

 

AANTEKENINGEN

 

 

1.Dit hoofdstuk omvat niet:

 

a.fotografische negatieven of positieven, op transparante drager (hoofdstuk 37);

 

b.kaarten, plattegronden en globes, in reliëf, ook indien bedrukt (post 90.23);

 

c.speelkaarten en andere artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95;

 

d.originele gravures, etsen en litho's (post 97.02), postzegels, fiscale zegels, gefrankeerde enveloppen en postkaarten, eerstedagsenveloppen en dergelijke artikelen, bedoeld bij post 97.04, alsmede antiquiteiten, zijnde voorwerpen ouder dan 100 jaar en andere artikelen, bedoeld bij hoofdstuk 97.

 

 

2.Voor de toepassing van hoofdstuk 49 wordt onder 'drukwerk' en 'gedrukt' mede verstaan : gereproduceerd door een stencilmachine, verkregen met behulp van een automatische gegevensverwerkende machine of door gaufreren, fotograferen, fotokopiëren, thermokopiëren of typen.

 

 

3.Gekartonneerde of ingebonden couranten en gekartonneerde of ingebonden tijdschriften, alsmede verzamelingen van couranten en van tijdschriften in een gemeenschappelijke omslag, vallen onder post 49.01, ook indien zij reclame bevatten.

 

 

4.Onder post 49.01 vallen eveneens:

 

a.verzamelingen van gedrukte reproducties van kunstwerken, van tekeningen, enz., zijnde complete werken met doorlopend genummerde bladzijden, die een boek in één of meer delen vormen, voorzover deze reproducties vergezeld zijn van een op die kunstwerken of op hun makers betrekking hebbende tekst;

 

b.verzamelingen van platen, die als supplement bij een boek zijn gevoegd;

 

c.katernen en losse vellen, ongeacht het formaat daarvan, die een compleet boek of een deel daarvan uitmaken en bestemd zijn om te worden gebrocheerd, gekartonneerd, ingenaaid of ingebonden.

 

Katernen en losse vellen, waarop enkel illustraties of gravures voorkomen, maar geen tekst, behoren evenwel, ongeacht het formaat daarvan, tot post 49.11.

 

 

5.Behoudens het bepaalde bij aantekening 3 op dit hoofdstuk wordt drukwerk hoofdzakelijk bedoeld voor het maken van reclame (bijvoorbeeld brochures, prospectussen, door handelsgroeperingen uitgegeven catalogi en jaarboe-ken, toeristische propaganda), niet onder post 49.01 ingedeeld. Dergelijk drukwerk valt onder post 49.11.

 

 

6.Voor toepassing van post 49.03 worden als 'prentenalbums en prentenboeken, voor kinderen' aangemerkt, al-bums en boeken, voor kinderen, die hun waarde hoofdzakelijk ontlenen aan de plaatjes en waarvan de tekst slechts bijzaak is.