Hoofdstuk 39

Kunststof en werken daarvan

 

KUNSTSTOF EN WERKEN DAARVAN

 

 

AANTEKENINGEN

 

 

1. In de nomenclatuur worden als 'kunststof' aangemerkt, die stoffen bedoeld bij de posten 39.01 tot en met 39.14, die de eigenschap hebben of gehad hebben om, tijdens de polymerisatie of in een later stadium, onder inwerking van uitwendige krachten (meestal warmte en druk, evenwel onder toevoeging van een oplosmiddel of van een weekmaker), door gieten, persen, extruderen, walsen of elk ander proces een bepaalde vorm aan te nemen en die vorm te bewaren, ook nadat bedoelde uitwendige krachten niet meer inwerken.

In de nomenclatuur wordt onder 'kunststof' mede begrepen, vulkanfiber. Dit begrip heeft echter geen betrekking op stoffen die worden aangemerkt als textielstoffen bedoeld bij afdeling XI.

 

2. Dit hoofdstuk omvat niet:

 

a. smeermiddelen bedoeld bij de posten 27.10 of 34.03;

b. was bedoeld bij de posten 27.12 en 34.04;

c. geïsoleerde chemisch welbepaalde organische verbindingen (hoofdstuk 29);

d. heparine en zouten daarvan (post 30.01);

e. oplossingen (andere dan collodion) van producten bedoeld bij de posten 39.01 tot en met 39.13 in vluchtige organische oplosmiddelen, indien zij meer dan 50 gewichtspercenten oplosmiddelen bevatten (post 32.08); stempelfoliën bedoeld bij post 32.12;

f. organische tensio-actieve producten en bereidingen, bedoeld bij post 34.02;

g. natuurlijke harsen door smelten gewijzigd en gomesters (post 38.06);

h. dopes voor minerale oliën (benzine daaronder begrepen) of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale oliën (post 38.11);

ij. vloeistoffen voor hydraulische krachtoverbrenging bereid op basis van polyglycolen, siliconen of andere polymeren bedoeld bij hoofdstuk 39 (post 38.19);

k. reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, op een drager van kunststof (post 3822);

l. synthetische rubber, omschreven in hoofdstuk 40, alsmede werken daarvan;

m. zadel- en tuigmakerswerk (post 42.01), koffers, handtassen en andere bergingsmiddelen bedoeld bij post 42.02;

n. vlechtwerk en mandenmakerswerk, bedoeld bij hoofdstuk 46;

o. wandbekleding bedoeld bij post 48.14;

p. goederen bedoeld bij afdeling XI (textielstoffen en textielwaren);

q. artikelen bedoeld bij afdeling XII (bijvoorbeeld schoeisel, hoofddeksels, paraplu's, parasols, wandelstokken, zwepen, rijzwepen en delen van deze artikelen);

r. fancybijouterieën bedoeld bij post 71.17;

s. artikelen bedoeld bij afdeling XVI (machines en toestellen, elektrotechnisch materieel);

t. delen van vervoermaterieel bedoeld bij afdeling XVII;

u. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 90 (bijvoorbeeld optische elementen, brilmonturen, tekeninstrumenten);

v. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 91 (bijvoorbeeld horlogekasten en kasten voor klokken en voor pendules);

w. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 92 (bijvoorbeeld muziekinstrumenten en delen daarvan);

x. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bijvoorbeeld meubelen, meubelen, lichtarmaturen en, lichtreclames, geprefabriceerde bouwwerken);

y. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sportartikelen);

z. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 96 (bijvoorbeeld borstels, knopen, treksluitingen, kammen, mondstukken en stelen voor pijpen of voor sigarettenpijpjes en dergelijke, delen van thermosflessen en dergelijke, pennen, vulpotloden en statieven met één, twee of drie poten en dergelijke artikelen).

 

3. Onder de posten 39.01 tot en met 39.11 worden alleen ingedeeld, producten die door chemische synthese zijn verkregen en die in de volgende categorieën vallen:

a. vloeibare synthetische polyolefinen, die voor minder dan 60 % van hun volume overdistilleren bij 300ºC, herleid tot een druk van 1013 millibar met toepassing van een lagedrukdistillatiemethode (posten 39.01 en 39.02);

b. licht gepolymeriseerde harsen van het cumaronindeentype (post 39.11);

c. andere synthetische polymeren met gemiddeld ten minste 5 monomeereenheden;

d. siliconen (post 39.10);

e. resolen (post 39.09) en andere prepolymeren.

 

4. Onder 'copolymeren' worden verstaan, die polymeren waarin geen enkele monomeereenheid voor 95 of meer gewichtspercenten van het totale polymeergehalte aanwezig is.

 

Voor zover niet anders is bepaald, worden, voor de toepassing van dit hoofdstuk, copolymeren (copolycondensatieproducten, copolyadditieproducten, blokcopolymeren en geënte copolymeren daaronder begrepen) en mengsels van polymeren ingedeeld onder de post die betrekking heeft op het polymeer van die comonomeereenheid die in gewicht overheerst over iedere andere afzonderlijke comonomeereenheid. Voor de toepassing van deze aantekening worden samenstellende comonomeereenheden van polymeren die onder dezelfde post vallen, bij elkaar opgeteld.

 

Indien geen enkele comonomeereenheid overheerst, wordt voor de copolymeren of voor de mengsels van polymeren, naar gelang van het geval, van de gelijkelijk in aanmerking komende posten, de post toegepast die in volgorde van nummering het laatst is geplaatst.

 

5. Chemisch gewijzigde polymeren, waarin uitsluitend zijgroepen van de hoofdketen door chemische reactie zijn gewijzigd, worden ingedeeld onder de post die van toepassing is op het niet-gewijzigd polymeer. Deze bepaling is niet van toepassing op geënte copolymeren.

 

6. Voor de toepassing van de posten 39.01 tot en met 39.14, worden uitsluitend de volgende vormen als 'primaire vormen' aangemerkt:

a. vloeistoffen en pasta's, dispersies (emulsies en suspensies) en oplossingen daaronder begrepen;

b. blokken in onregelmatige vorm, stukken, klonters, poeder (vormpoeder daaronder begrepen), korrels, vlokken en dergelijke.

 

7. Onder post 39.15 worden niet ingedeeld, resten en afval van een enkele thermoplastische stof die zijn verwerkt tot primaire vormen (posten 39.01 tot en met 39.14).

 

8. Voor de toepassing van post 39.17 worden als 'buizen' en 'slangen' aangemerkt, holle producten, zowel halffabrikaten als afgewerkte producten (bijvoorbeeld geribde tuinslang, geperforeerde buizen), van de soort gewoonlijk gebruikt voor het geleiden, het vervoeren of het verdelen van gas of van vloeistof. Hieronder worden mede begrepen kunstdarmen en andere platte buizen. Met uitzondering van de eerder genoemde kunstdarmen en andere platte buizen worden echter niet als buizen doch als profielen aangemerkt: producten met een inwendige dwarsdoorsnede, anders dan rond, ovaal of rechthoekig (waarbij de lengte niet meer bedraagt dan anderhalfmaal de breedte) of anders dan in de vorm van een regelmatige veelhoek.

 

9. Voor de toepassing van post 39.18 wordt onder 'wand- en plafondbekleding van kunststof' verstaan: producten op rollen met een breedte van 45 cm of meer, geschikt voor het bekleden van muren of van plafonds, bestaande uit op een drager van ongeacht welke stof (andere dan papier) blijvend bevestigde laag kunststof die is gegreineerd, gegaufreerd, gekleurd, met motieven bedrukt of op andere wijze aan de voorzijde versierd.

 

10. Voor de toepassing van de posten 39.20 en 39.21 worden onder 'platen, vellen, foliën, stroken en strippen' uitsluitend verstaan: platen, vellen, foliën, stroken en strippen (andere dan bedoeld bij hoofdstuk 54), alsmede blokken van regelmatige geometrische vorm, ook indien bedrukt of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt, niet versneden of enkel vierkant of rechthoekig versneden (ook indien zij door dit versnijden het karakter van gebruiksklare artikelen hebben verkregen), doch niet verder bewerkt.

 

11. Onder post 39.25 worden uitsluitend de volgende goederen ingedeeld, voor zover zij niet kunnen worden aangemerkt als goederen bedoeld bij een der voorgaande posten van onderdeel II:

a. reservoirs, tanks (septische daaronder begrepen), vaten en dergelijke bergingsmiddelen, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l;

b. bouwelementen, bijvoorbeeld vloer-, wand-, tussenschot-, plafond- of dakelementen;

c. dakgoten en hulpstukken daarvoor;

d. deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels voor deuren;

e. balkons, balustrades, omheiningen, hekken en dergelijke afsluitingen;

f. blinden, jaloezieën, rolgordijnen en dergelijke artikelen, alsmede delen en toebehoren daarvoor;

g. grote rekken om te worden gemonteerd en blijvend te worden bevestigd, bijvoorbeeld in winkels, werkplaatsen, pakhuizen;

h. bouwkundige versieringsmotieven, bijvoorbeeld profiellijsten, koepels, architraven;

ij. garnituren en beslag om blijvend te worden bevestigd in of op deuren, vensters, trappen, muren of andere delen van gebouwen, bijvoorbeeld knoppen, grepen, haken, consoles, handdoekrekjes, platen voor schakelaars en andere beschermende platen.

 

AANVULLENDE AANTEKENINGEN

 

1. Binnen een post van dit hoofdstuk worden polymeren (copolymeren daaronder begrepen) en chemisch gewijzigde polymeren ingedeeld overeenkomstig de volgende bepalingen:

a. indien er een onderverdeling 'andere' bestaat in een reeks onderverdelingen van gelijke rangorde:

1. de vermelding in een onderverdeling van een polymeer door middel van het voorvoegsel 'poly' (bijvoorbeeld polyethyleen, polyamide-6,6) betekent dat de samenstellende monomeereenheid of monomeereenheden van het genoemde polymeer, samen genomen 95 of meer gewichtspercenten van het totale polymeergehalte dienen uit te maken;

2. de copolymeren genoemd in de onderverdelingen 390130, 390140, 390320, 390330 en 390430 worden onder die onderverdelingen ingedeeld, voor zover de comonomeereenheden van de genoemde copolymeren 95 of meer gewichtspercenten van het totale polymeergehalte uitmaken;

3. chemisch gewijzigde polymeren worden ingedeeld onder de onderverdeling 'andere', voor zover de chemisch gewijzigde polymeren niet specifieker zijn begrepen onder een andere onderverdeling;

4. polymeren die niet voldoen aan hetgeen is bepaald onder 1, 2, of 3, worden ingedeeld onder de onderverdeling van de overblijvende onderverdelingen in de reeks, die polymeren omvat van die monomeereenheid die in gewicht overheerst over iedere andere afzonderlijke comonomeereenheid. Te dien einde worden samenstellende monomeereenheden van polymeren die onder dezelfde onderverdeling vallen, bij elkaar opgeteld. Slechts de samenstellende comonomeereenheden van de polymeren vallende binnen de reeks onderverdelingen van gelijke rangorde, dienen te worden vergeleken;

 

b. indien er geen onderverdeling 'andere' bestaat in een reeks onderverdelingen van gelijke rangorde:

1. polymeren worden ingedeeld onder de onderverdeling die polymeren omvat van die comonomeereenheid die in gewicht overheerst over iedere andere afzonderlijke comonomeereenheid. Te dien einde worden samenstellende monomeereenheden van polymeren die onder dezelfde onderverdeling vallen, bij elkaar opgeteld. Slechts de samenstellende comonomeereenheden van de polymeren vallende binnen de reeks onderverdelingen van gelijke rangorde, dienen te worden vergeleken;

 

2. chemisch gewijzigde polymeren worden ingedeeld onder de onderverdeling die overeenkomt met het ongewijzigde polymeer.

 

Mengsels van polymeren worden ingedeeld onder dezelfde onderverdeling als polymeren van dezelfde monomeereenheden, in dezelfde verhouding.

 

2. Voor de toepassing van onderverdeling 39.20.43 omvat de term 'weekmakers' eveneens secundaire weekmakers.

 

AANVULLENDE AANTEKENING (GN)

 

1. Tot hoofdstuk 39 behoren handschoenen (met of zonder vingers) en wanten, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met kunststof met celstructuur, ongeacht of zij:

 

- zijn geconfectioneerd uit brei- of haakwerk of weefsel (ander dan dat bedoeld bij post 59.03), vilt of gebonden textielvlies, dat geïmpregneerd, bekleed of bedekt is met kunststof met celstructuur, dan wel

- zijn geconfectioneerd uit niet-geïmpregneerd, niet-bekleed of niet-bedekt brei- of haakwerk, weefsel, vilt of gebonden textielvlies, dat vervolgens met kunststof met celstructuur geïmpregneerd, bekleed of bedekt werd,

 

voor zover het brei- of haakwerk, weefsel, vilt of gebonden textielvlies, slechts als drager dient (aantekening 3, onder c), op hoofdstuk 56 en aantekening 2, onder a), punt 5, op hoofdstuk 59).

 

AANTEKENINGEN

 

 

1. Goederen aangeboden in stellen of assortimenten en bestaande uit twee of meer bestanddelen, die geheel of gedeeltelijk tot deze afdeling behoren en waarvan kan worden onderkend dat zij bestemd zijn om, door vermenging, een product bedoeld bij afdeling VI of VII te verkrijgen, worden ingedeeld onder de post die betrekking heeft op dat product, mits:

a. duidelijk kan worden onderkend dat zij, gezien de wijze van opmaak, bestemd zijn om gezamenlijk te worden gebruikt, zonder eerst opnieuw te worden verpakt;

b. zij gelijktijdig worden aangeboden;

c. onderkend kan worden dat zij, gezien aard of hoeveelheid, elkaars complement zijn.

 

2. Met uitzondering van de bij de posten 39.18 en 39.19 bedoelde artikelen worden onder hoofdstuk 49 ingedeeld kunststof en rubber, alsmede werken daarvan, waarop gedrukte teksten of illustraties voorkomen die een meer dan subsidiair karakter hebben bij het primaire gebruik van de goederen.