Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
1 oktober 2000 Verzet; niet-ontvankelijkheid beroepschrift wegens het niet voldoen van de griffierechten: art. 11a, vierde lid, Tariefcommissiewet

Vaststaat dat belanghebbende uiteindelijk de griffierechten niet heeft
voldaan. Het verzet is ongegrond.

1 oktober 2000 Douanerechtspraak 2000/51, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 oktober 2000

Nederland wordt, onder toepassing van art. 215, lid 3, tweede streepje, CDW,
als de heffingsbevoegde Staat aangemerkt. De omstandigheid dat geen mededeling
niet-...

1 oktober 2000 Douanerechtspraak 2000/52, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 oktober 2000

Uit de feiten volgt dat aan het geschrift van 9 februari 2000 ten onrechte
een nieuw beroepnummer is toegekend, terwijl dit had moeten worden ingebracht in
een reeds...

1 oktober 2000 Gemeenschappelijk douanetarief: post 0404 10 02 versus post 0404 90 21, Aanvullende aantekening 1 op Hoofdstuk 4; BTI; procesrecht

In het geding is de afbakening van de onderverdelingen van post 0404. De BTI
waarbij het product was ingedeeld onder post 0404 90 21 is door de Inspecteur
...

1 oktober 2000 Douanerechtspraak 2000/53, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 oktober 2000

De goederen zijn in het entrepot van belanghebbende geleverd op
consignatiebasis. Partijen hebben de douanewaarde terecht gebaseerd op de
methode van redelijke middelen...

1 oktober 2000 Niet-zuivering document T1, sigarettenfraude; FIOD-onderzoek; schuldenaar: art. 4, eerste lid, onderdeel a, Verordening (EEG) nr. 1031/88; hoofdelijke aansprakelijkheid

Uit het proces-verbaal van de FIOD volgt dat belanghebbende als chauffeur de
sigaretten heeft geladen en vervoerd, en dat hij de trailer heeft afgekoppeld.
...

1 oktober 2000 Douanerechtspraak 2000/54, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 oktober 2000

Het verzoek om proceskostenvergoeding wordt ingewilligd. De door de
inspecteur verdedigde puntentoekenning wordt gecorrigeerd wat betreft het
gewicht van de zaak. De...

1 oktober 2000 Douanerechtspraak 2000/55, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 oktober 2000

Nu vaststaat dat bij het doen van de mededeling beëindiging verificatie met
betrekking tot de bezwaartermijn onjuiste voorlichting is gegeven, kan
redelijkerwijs niet...

1 oktober 2000 Douanerechtspraak 2000/56*, Hof van Justitie, 1 oktober 2000

Het beslissende criterium voor de tariefindeling van goederen moet in de
regel worden gezocht in hun objectieve kenmerken en eigenschappen, zoals deze in
de tekst van...

1 oktober 2000 Douanerechtspraak 2000/42, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 oktober 2000

Belanghebbende heeft aannemelijk gemaakt dat de griffierechten zijn gestort
zo spoedig mogelijk als dit redelijkerwijs kon worden verlangd. Het verzet is
gegrond.