Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
1 oktober 2000 Douanerechtspraak 2000/42, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 oktober 2000

Belanghebbende heeft aannemelijk gemaakt dat de griffierechten zijn gestort
zo spoedig mogelijk als dit redelijkerwijs kon worden verlangd. Het verzet is
gegrond.

1 oktober 2000 Niet-zuivering document T1, sigarettenfraude; FIOD-onderzoek; schuldenaar: art. 4, eerste lid, onderdeel a, Verordening (EEG) nr. 1031/88; hoofdelijke aansprakelijkheid

Uit het proces-verbaal van de FIOD volgt dat belanghebbende als chauffeur de
sigaretten heeft geladen en vervoerd, en dat hij de trailer heeft afgekoppeld.
...

1 augustus 2000 Douanerechtspraak 2000/36*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2000

Ingevoerd is een geel eivormig voorwerp van textiel, voorzien van een
ritssluiting. Door de ritssluiting te openen en het voorwerp binnenste buiten te
keren ontstaat er...

1 augustus 2000 Ontvankelijkheid beroepschrift: art. 26 juncto art. 30c AWR, ontbreken voor beroep vatbare beslissing

Belanghebbende heeft welbewust de bezwaarfase overgeslagen, waardoor de
uitspraak op bezwaar ontbreekt. Op grond van art. 26 juncto art. 30c AWR kan
uitsluitend...

1 augustus 2000 Douanerechtspraak 2000/35, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2000

Belanghebbende kan niet het recht worden ontzegd een verzoek tot teruggaaf te
doen, hoewel zij de procedure van bezwaar en beroep niet in zijn geheel heeft
doorlopen....

1 augustus 2000 Gemeenschappelijk douanetarief: post 0406 90 01 versus post 0406 90 86, voetnoot 2 bij post 0406 90 01; art. 291 UCDW; Overeenkomst EG en Republiek Litouwen; vergunning; bijzondere bestemmingen; art. 30d, tweede lid, AWR

De indeling onder de onderverdeling van de tariefpost is blijkens de voetnoot
onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied
...

1 augustus 2000 Douanerechtspraak 2000/34, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2000

In geding is de indeling in het GDT van de door belanghebbende aangegeven
optische vezelkabel, bestaande uit acht optische vezels met een gekleurde
acryllaag, in een...

1 augustus 2000 Eigen middelen van de Europese Gemeenschappen - Terugbetaling of kwijtschelding van rechten bij invoer of bij uitvoer - Bestaan van bijzondere situatie in de zin van artikel 905 van Verordening nr. 2454/93, die voor nationale douaneautoriteiten verplichti

Er bestaat 'een bijzondere situatie die het gevolg is van omstandigheden die
geen manipulatie of klaarblijkelijke nalatigheid van de zijde van de
belanghebbende...

1 augustus 2000 Ontvankelijkheid beroepschrift: art. 3:42, art. 6:7, art. 6:8 en art. 6:15, eerste lid, Awb, art. 22j, aanhef en onderdeel a, AWR

Het beroep is niet 'zo spoedig mogelijk' doorgezonden door het onbevoegde
orgaan. Maar zelfs indien voornoemd orgaan binnen twee weken had doorgezonden
was het...

1 augustus 2000 Douanerechtspraak 2000/32, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2000

Vaststaat dat de op het document T1 vermelde goederen hun bestemming niet
hebben bereikt. Belanghebbende is op onregelmatige wijze in bezit gekomen van
het...