Hof Justitie – bijtelling evenredig deel royalty’s bij goederen die bestemd zijn om deel uit te maken van die eindproducten

Op 9 juli 2020 heeft het Hof van Justitie arrest gewezen in de zaak C-76/19
betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing over de vraag of royalty’s die
laatstbedoelde aan haar moederonderneming heeft betaald in aanmerking moeten worden
genomen voor de vaststelling van de douanewaarde van ingevoerde goederen die werden
gekocht bij derde leveranciers. Volgens het Hof dient in bepaalde gevallen een
evenredig deel van het bedrag van de royalty’s die een onderneming aan haar
moedermaatschappij betaalt als tegenprestatie voor de levering van knowhow voor de
vervaardiging van eindproducten, te worden toegevoegd aan de voor ingevoerde goederen
werkelijk betaalde of te betalen prijs, in omstandigheden waarin deze goederen, naast
andere bestanddelen, bestemd zijn om deel uit te maken van die eindproducten en door
de eerste onderneming worden gekocht bij verkopers die losstaan van de
moedermaatschappij.