Schrappen van het maximumresidugehalte voor het gebruik van dimethoaat en omethoaat op kersen

Zodra een levensmiddel of diervoeder in de handel wordt gebracht mag het gehalte aan
bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer bedragen dan vastgesteld in de bijlagen bij
Verordening (EG) nr. 396/2005.

Met Verordening (EU) 2020/703 wordt bijlage II van Verordening (EG) nr. 396/2005
gewijzigd en wordt het maximumresidugehalte voor het gebruik van dimethoaat en
omethoaat op kersen geschrapt.