Verbruiksbelastingen

 • Met ingang van 1 januari 2008 wordt de Uitvoeringsregeling belasting van
  personenauto’s en motorrijwielen 1992 (Uitvoeringsregeling BPM) gewijzigd. De
  indeling in de afschrijvingstabel voor de heffing over gebruikte personenauto’s,
  bestelauto’s en motorrijwielen (hierna motorrijtuigen), opgenomen in artikel 8,
  vijfde lid, van de regeling, wordt omgezet van jaarstappen naar maandstappen. Verder
  worden enkele technische wijzigingen aangebracht. De regeling tot wijziging van de
  Uitvoeringsregeling BPM is gepubliceerd in Staatscourant van 12 jnui 2007, nr.
  110. Het hiernavolgende is ontleend aan de toelichting, behorende bij de
  wijzigingsregeling.

 • Als gevolg van de wijziging van de kleinhandelsprijs voor shag van de meest gevraagde
  prijsklasse is het accijnstarief voor shag aangepast. Het forfaitaire accijnstarief
  voor shag bij invoer als reizigersbagage is dienovereenkomstig aangepast. Daarnaast
  is het nu mogelijk om sigaretten te verkopen in pakjes van 28 stuks. Een en ander is
  opgenomen in de ministeriële regeling van 17 april 2007, welke is gepubliceerd in
  Staatscourant 80 van 25 april 2007. De regeling treedt in werking met ingang
  van 1 juni 2007.

 • Op de agenda stond onder meer de bestrijding van BTW-fraude. De lidstaten zijn het
  onderling oneens over de bestrijdingsmogelijkheden. 

 • In het Belastingplan 2007 is (onder meer) voorzien in een teruggaaf van de belasting
  van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) voor vervoermiddelen die (definitief)
  buiten Nederland worden gebracht (zie laatstelijk www.inenuitvoer.nl: 2006-1944-VBB).
  Bij ministeriële regeling zijn wijzigingen aangebracht in het Uitvoeringsregeling
  belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 met het oog op de toepassing van
  deze teruggaaf.

 • Eerder hebben wij u bericht over het vervallen van de zogenoemde bunkervergunning bij
  het bevoorraden van (onder andere) zeeschepen (www.inenuitvoer.nl: 2006-1945-VBB). In
  Staatscourant van 27 december 2006, nr. 251, zijn nu ook de wijzigingen van de
  desbetreffende uitvoeringsregelingen gepubliceerd. Deze wijzigingen treden, net als
  de eerder gemelde wijzigingen van de desbetreffende uitvoeringsbesluiten, in werking
  met ingang van 1 januari 2007. Hierna zijn achtereenvolgens opgenomen de relevante
  passages uit de toelichting en uit de wetteksten, een en ander zoals opgenomen in
  voornoemde Staatscourant.