Niet-fiscale maatregelen

  • In Letland en Slowakije is de situatie ten aanzien van uitbraken van Afrikaanse varkenspest bij gehouden varkens verbeterd. Om te voorkomen dat de handel in de Unie onnodig wordt verstoord en dat derde landen ongerechtvaardigde handelsbelemmeringen opwerpen, worden de besmette zones in die landen die op het niveau van de Unie zijn omschreven aangepast.

  • Spanje heeft de Europese Commissie in kennis gesteld van nieuwe uitbraken van schapen-en-geitenpokken.

    Om te voorkomen dat de handel in de Unie onnodig wordt verstoord en om te vermijden dat derde landen ongerechtvaardigde handelsbelemmeringen opwerpen, worden de beschermings- en bewakingszones voor schapen-en-geitenpokken in Spanje omschreven.

  • Een gewasbeschermingsmiddel mag alleen worden ingevoerd wanneer het overeenkomstig de communautaire bepalingen is toegelaten. De goedkeuring voor Pythium oligandrum stam M1 en heptamaloxyloglucan is verlengd. Er is een toelating verleend voor verleend voor het op de markt aanbieden en het gebruik van het uniek biocide “Christiansen LD Bednet”.

  • Met het oog op samenhang met de vaststellings-, wijzigings- en herzieningsprocedure voor de bijlage bij Besluit (GBVB) 2022/2319 moet de bevoegdheid om de lijst in bijlage I bij deze verordening vast te stellen en te wijzigen, worden uitgeoefend door de Raad.

  • Het VK, Canada en de Verenigde Staten van Amerika hebben de Europese Commissie in kennis gesteld van nieuwe uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee.

    De binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee, levende producten van pluimvee en vers vlees van pluimvee en vederwild uit de gebieden waarvoor door de veterinaire autoriteiten van de genoemde landen beperkende maatregelen zijn vastgesteld in verband met de recente uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza, mag derhalve niet langer worden toegestaan.