Jurisprudentie

 • Door de Hoge Raad der Nederlanden zijn prejudiciële vragen gesteld aan het Europese
  Hof van Justitie. De vragen zijn gerezen in het geding tussen Intermodal Transports
  B.V. en de Staatssecretaris van Financiën. De ene vraag houdt verband met de indeling
  van bepaalde Terminal trekkers (dit zijn voertuigen die zijn ontworpen en bestemd om
  trailers (opleggers) te verplaatsen), de andere vraag is erop gericht te vernemen of
  een belanghebbende een rechtens te beschermen vertrouwen kan ontlenen aan een
  bindende tariefinlichting (BTI) die is afgegeven door de bevoegde autoriteiten van
  een andere lidstaat voor een vergelijkbaar goed aan een ander dan belanghebbende.

 • Op 15 januari 2004 heeft de advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van de EG, C.
  Stix-Hackl, de conclusies bekendgemaakt in de zaak C-369/02 (DVDS B.V. tegen
  Inspecteur Belastingdienst/Douanedistrict Rotterdam). Deze zaak gaat over de indeling
  in het douanetarief van vrachtauto's die voor het vervoer en lossen van materialen in
  het terrein zijn bestemd en daartoe in het bijzonder zijn voorzien van een
  ingewikkelde, veelzijdige en precieze kiepfunctie. De advocaat-generaal is van mening
  dat vrachtauto's die ontworpen zijn voor het transport en het lossen van materialen
  in het terrein, en daartoe in het bijzonder voorzien zijn van een ingewikkelde,
  veelzijdige en precieze kiepfunctie, onder het begrip dumper in post 8704 10 van de
  gecombineerde nomenclatuur vallen. De A-G twijfelt verder aan de rechtsgeldigheid van
  Verordening (EEG) nr. 396/92 van 18 februari 1992 (PbEG 1992, nr. L 44),
  voorzover daarin de in punt 4 van de bijlage bij die verordening omschreven
  vergelijkbare voertuigen onder GN-onderverdeling 8704 3191 zijn ingedeeld.

 • A maakt niet aannemelijk dat de aangegeven post onjuist is. Er is daarom geen reden
  om van die post af te wijken.